Nasza strona uzywa plików cookies, by ulatwic korzystanie z serwisu. Jesli nie chcesz, by pliki cookies byly zapisywane na Twoim dysku, zmien ustawienia swojej przegladarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzedu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

Ogłoszenie

Gródek, dnia 6 sierpnia 2018 r.

Wójt Gminy Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek

OŚ.271.5.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 6 sierpnia 2018 r.

    Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy. Wójt Gminy Gródek zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek".

Więcej ...

Do pobrania:
Wzór umowy
Formularz Ofertowy

Serwis kąpieliskowy

TARYFY OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ
I ODPROWADZONE ŚCIEKI W LATACH 2018 - 2021

Ogłoszenie

NABÓR nr 6/2018 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II.2.2 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 5 - Ochrona bioróżnorodności i klimatu RPO WP 2014-2020.

K O M U N I K A T

     Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzono m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491).
    Zmiana dotyczy określenia zasad mechanizmu podzielonej płatności, z ang. split payment. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy- rachunek VAT. Mechanizm znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników podatku VAT, czyli do transakcji B2B i pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej).

    Wobec powyższych zmian, Gmina Gródek poprzez jednostki organizacyjne objęte centralizacją podatku VAT, od 1 lipca 2018 roku będzie dokonywała płatności faktur VAT za nabyte towary lub usługi poprzez mechanizm podzielonej płatności. Ponadto, Gmina Gródek jako - podatnik podatku VAT z tytułu sprzedaży usług i dostawy towarów, będzie mogła otrzymywać płatności za dokonaną sprzedaż w systemie podzielonej płatności poprzez specjalny rachunek VAT otwarty przy rachunkach poszczególnych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży usług lub dostawy towarów.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Ogłoszenie

Ogłoszenie

WOLNE MIEJSCA !!!

    Wszystkich mieszkańców GMINY GRÓDEK zainteresowanych udziałem w projekcie, polegającym na montażu kolektorów słonecznych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Gminy Gródek. Koszt ponoszony przez mieszkańca - 25 % wartości wykonania i montażu instalacji.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Informacja

Ogłoszenie

    23 maja 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gródku odbyło szkolenie pt.: "Szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu ochroną przyrody" dofinasowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Realizatorem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach "Ogólnopolskiego programu wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody" jest Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw.
    W panelu edukacyjnym uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy Gródek, Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku, Gminnego Centrum Kultury w Gródku i Szkoły Podstawowej w Gródku. W ramach szkolenia Pani Ewa Winkowska - Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju współpracująca m.in. z Krajową Agencją Poszanowania Energii, w przystępny sposób przedstawiła zagadnienia z zakresu: bioróżnorodności przyrodniczej Polski, zarządzania terenami o wysokich walorach przyrodniczych, zielonej infrastruktury oraz efektywnego zarządzania ochroną środowiska na szczeblu gminy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gródek

Ogłoszenie

    Wójt Gminy Gródek ogłasza I edycję Nagrody Wójta Gminy Gródek "Biały Gryf", na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania Nagrody Wójta Gminy Gródek "Biały Gryf", stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 191/17 Wójta Gminy Gródek z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Gródek "Biały Gryf". Kandydatów do Nagrody, według wzoru określonego Regulaminem, zgłaszać mogą stowarzyszenia, fundacje, instytucje i firmy działające na terenie Gminy Gródek, w tym jednostki organizacyjne Gminy Gródek oraz grupa 20 mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.
    Zgłoszenia kandydatów do Nagrody należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w zamkniętych kopertach, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@grodek.pl, w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r.

Zapraszamy do zgłaszania Kandydatów do Nagrody!

Załączniki:
- Zarządzenie Nr 191/17 Wójta Gminy Gródek z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Gródek "Biały Gryf"
- Zarządzenie Nr 280/18 Wójta Gminy Gródek z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia I edycji Nagrody Wójta Gminy Gródek "Biały Gryf"
- Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Gródek "Biały Gryf"
-
Lista

Obwieszczenie Wójta Gminy Gródek

Spotkanie w sprawie Odnawialnych Źródeł Energii

    W czwartek (8 marca) w Gródku spotkali się samorządowcy i przedstawiciele klastra energii z Michałowa. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wicemarszałka Macieja Żywno i Wójta Gródka Wiesława Kuleszy. Wzięli w nim udział także Władysław Konończuk, Burmistrz Michałowa, Adam Tomanek, Burmistrz Zabłudowa, przedstawiciele działającego w Michałowie klastra oraz goście z Niemiec - Lutz Ribbe z Fundacji Euronatur i Wolfagang Degelmann z Energievision Frankenwald, którzy w styczniu tego roku zorganizowali wizytę studyjną w Feldheim - miejscowości w 100 proc. samowystarczalnej energetycznie.

Więcej infirmacji pod adresem:
http://wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/podlaskie-gminy-chca-rozwijac-oze.html

Informacja

Oferty NGO w trybie bezkonkursowym (art. 19a)

Ogłoszenie

REKRUTACJA 2018/2019

    Kryteria i terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i klas I publicznej szkoły podstawowej.

wiecej...

Informacja

Do pobrania:
Informacja prasowa
Preztacja JPK
Ulotka informacyjna

Dofinansowanie dla firm w 2018 roku w ramach naboru PARP

    Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości dofinansuje rozwój międzynarodowy mikro, małych i srednich przedsiebiorstw. W dniu 27 lutego 2018 r. rusza nabór wniosków. Pula środków na konkurs wynosi 100 000 000 złotych. jeden przedsiębiorca może pozyskać 800 000zł dotacji.

Więcej informacji ma stronie: www.parp.gov.pl

Informacja

Wizyta studyjna podlaskich samorządowców w Feldheim

     W dniach 17-19 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Gródek wziął udział w wizycie studyjnej w Feldheim, Niemcy. Wizyta została zorganizowana przede wszystkim dla samorządowców, którzy 7 listopada ubiegłego roku w Michałowie podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w dziedzinie energetyki odnawialnej. Prócz wójta naszej gminy, wzięli w niej udział także: Włodzimierz Konończuk - burmistrz Michałowa, Adam Tomanek - burmistrz Zabłudowa, a także Maciej Żywno - wicemarszałek województwa, który był inicjatorem podpisania tego listu. Na zaproszenie organizacji EnergieVision oraz fundacji Euronatur do Feldheim przybyli też przedstawiciele klastra energii z Michałowa.
    Feldheim to mała miejscowość, znajdująca się ok. 100 km od Berlina. Jej samowystarczalność opiera się na wykorzystaniu energii wiatrowej, biomasy oraz energii słonecznej. Na przestrzeni kilkunastu lat powstało tutaj 55 turbin wiatrowych, farma fotowoltaiczna oraz biogazownia i ciepłownia na zrębki, a także magazyn energii. Zbudowana została też sieć przesyłowa i system centralnego ogrzewania. Miejscowość wykorzystuje jedynie niewielki procent energii produkowanej przez wiatraki i panele słoneczne. Nadwyżki są sprzedawane na rynek zewnętrzny.
    Wyjazd nie miał tylko aspektu edukacyjnego. Wicemarszałek Maciej Żywno spotkał się w Berlinie z Jochenem Flasbarthem, wiceministrem środowiska w rządzie Niemiec. Rozmowy dotyczyły realizacji wspólnego projektu dotyczącego OZE w naszym województwie. Ma on zostać sfinansowany ze środków unijnych oraz funduszy przekazanych przez rząd federalny. Nawiązana współpraca międzynarodowa daje nadzieję, że rozwiązania wykorzystane w Feldheim będzie można przenieść na nasz podlaski grunt.

Źródło: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/

Dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób dorosłych, zarówno zatrudnionych, jak i pozostających bez pracy

Szczegółowe informacje można znaleść na stronie http://www.bonynaszkolenia.pl

Ogłoszenie

Informacja

    Wójt Gminy Gródek w dniu 6 grudnia 2017 r. podpisał umowę na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Bielewiczach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja

   Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza, Burmistrz Michałowa Włodzimierz Konończuk i Burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek w obecności Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Macieja Żywno i Starosty Powiatu Białostockiego Antoniego Pełkowskiego podpisali w Michałowie list intencyjny dotyczący współpracy samorządów w dziedzinie energetyki odnawialnej.
    W wydarzeniu wzięli też udział Maciej Ciszewski z Dyrekcji Generalnej ds. Energii w Komisji Europejskiej i Lutz Ribbe z Komitetu Społeczno-Ekonomicznego UE i fundacji Euronatur.
    Samorządowcy zadeklarowali chęć podejmowania wspólnych działań na rzecz stworzenia lokalnego systemu energii cieplnej i elektrycznej, który będzie oparty na lokalnych zasobach energii, a także infrastrukturze (już istniejącej i tej, która powstanie w przyszłości) wykorzystującej energię odnawialną. Te działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom, obniżenie kosztów korzystania z energii, a także ochronę środowiska i poprawienie jakości powietrza.

Fotorelacja z uroczystych obchodów Święta Niepodległości 2017

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2017"
"Estetyczna Wies Gminy Gródek 2017"

   Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gródek Nr 227/17 z dnia 9 maja 2017 r. powołano komisję w celu przeprowadzenia Gminnych Konkursów "Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2017" oraz "Estetyczna posesja - Ogródki 2017".

wiecej ...

Do pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Informacja

UWAGA WŁAŚCICIELE GRUNTÓW !!!

    W związku z pismem Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku dotyczącym nielegalnego zagospodarowania osadów ściekowych pochodzących z miejskiej oczyszczalni ścieków w Białymstoku informuję, iż nie należy przyjmować osadów ściekowych nieznanego pochodzenia w formie nawozu na grunty rolne.
    Z informacji uzyskanych od Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku wynika, iż do rolników docierają osoby z propozycją dostarczenia nawozu bezpłatnie lub w bardzo korzystnej cenie. Rolnika zapewnia się o dobrej jakości nawozu, nie przedstawiając badań tego nawozu, źródła pochodzenia oraz nie podaje się dawek tego nawozu na pola uprawne. W przypadku akceptacji rolnika na pole dowożony jest osad o nieznanym składzie z możliwą zawartością substancji niebezpiecznych oraz jaj pasożytów co dyskwalifikuje ten odpad do rolniczego stosowania.
    Informuję, iż komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na gruntach, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257).

Wójt Gminy Gródek
Wieslaw Kulesza

Fotorelacja ze Sprzątania Świata 2017

Uroczyste otwarcie tablicy pamiątkowej poświęconej dr Lwu Cukiermanowi połączone z wycieczką śladami gródeckiech Żydów - 08.09.2017

Uwaga! Oszusci podajacy sie za pracowników KRUS

    Ostrzegamy Panstwa przed próba wyludzenia pieniedzy przez osoby podajace sie za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, pod pozorem sciagniecia zaleglosci z tytulu ubezpieczenia spolecznego rolników.
    Informujemy, ze pracownik KRUS wizytujacy gospodarstwo rolne i domowe nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek oplat na miejscu i powinien okazac wazna legitymacje sluzbowa.
     Zalecamy wzmozona czujnosc, a w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci bezzwloczne powiadomienie organów scigania. Poprzez tego rodzaju dzialania mozna ograniczyc ryzyko strat i przeciwdzialac zagrozeniom.
    Prosimy o rozwage i zachowanie wszelkich srodków ostroznosci.

DYREKTOR
OR KRUS w Bialymstoku
mgr Krzysztof Jaworowski

Nowelizacja przepisów dotyczacych ochrony zadrzewien

    Od 17 czerwca 2017 r. obowiazuja nowe przepisy wprowadzone ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074) zwiazane z usuwaniem drzew i krzewów z nieruchomosci stanowiacych wlasnosc osób fizycznych.

- Nie trzeba zglaszac wycinki do Urzedu Gminy, jezeli obwód pnia drzewa na wysokosci 5 cm nie bedzie przekraczal: 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm - w przypadku pozostalych gatunków drzew.

- Jezeli drzewo bedzie mialo wiekszy obwód, jego planowana wycinke nalezy zglosic do Urzedu Gminy. W zgloszeniu trzeba podac imie i nazwisko wnioskodawcy, dane nieruchomosci oraz dolaczyc rysunek, badz mapke gdzie na dzialce znajduje sie planowane do wyciecia drzewo. Po dokonaniu zgloszenia w terminie 21 dni zostana przeprowadzone przez pracownika Urzedu Gminy ogledziny drzewa, które mialoby zostac wyciete. W terminie 14 dni od dnia dokonania ogledzin Gmina moze, w drodze decyzji administracyjnej, wniesc sprzeciw. Jesli w ciagu dwóch tygodni od przeprowadzonych ogledzin, Gmina nie zglosi sprzeciwu do planowanej wycinki, tzn. udzieli milczacej zgody, to wlasciciel nieruchomosci bedzie mógl ja przeprowadzic. Jezeli w terminie 6 miesiecy od przeprowadzonych ogledzin drzewo nie zostanie usuniete, to nalezy dokonac ponownego zgloszenia.

- UWAGA! Jesli przed uplywem pieciu lat od dokonania ogledzin dzialki przez urzednika wlasciciel wystapi o pozwolenie na budowe zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej i budowa bedzie realizowana na czesci nieruchomosci, gdzie rosly usuniete drzewa, wlasciciel bedzie musial uiscic oplate za wycinke tych drzew.

- Wszystkie inne podmioty, a takze osoby fizyczne usuwajace drzewa w zwiazku z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, obowiazane sa do uzyskania zezwolenia na usuniecie drzewa.

    Szczególowych informacji odnosnie usuwania drzew lub krzewów udziela Agnieszka Klebus, Urzad Gminy Gródek, tel. 85 71 80 664.

Drzewo nie tylko na Swieto Drzewa

    W ramach wspólpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciól Puszczy Knyszynskiej "Wielki Las" i Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszynskiej w dniu 25 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku odbyly warsztaty pn. "Drzewo nie tylko na Swieto Drzewa". W trakcie warsztatów pracownicy Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej w przystepny sposób zaprezentowali temat róznorodnosci gatunkowej, krajobrazowej, oczyszczania i ksztaltowania klimatu poprzez sadzenie i dbalosc o drzewa. W warsztatach wzieli udzial pracownicy Urzedu Gminy Gródek i jednostek organizacyjnych, uczniowie III klas Gimnazjum przy Zespole Szkól w Gródku oraz zainteresowani mieszkancy Gminy Gródek. Uczestnicy szkolenia otrzymali sadzonki drzew gatunków rodzimych: lip i debów, które wspólnie posadzono w parku w Gródku, w ciagu ul. Chodkiewiczów oraz nad zalewem w Zarzeczanach. Paliki do podtrzymania nasadzonych drzewek przygotowala firma PPU "FORMAT" Piotr Szutkiewicz. Ponadto w ramach projektu wykonany zostal pokazowy zabieg pielegnacyjny debu rosnacego w parku w Gródku.
    Wszystkim zaangazowanym w podejmowanie lokalnych dzialan proekologicznych dotyczycacych sadzenia, pielegnacji i ochrony drzew serdecznie dziekuje. Mam nadzieje, ze inicjatywa taka bedzie kontynuowana, a nasadzone drzewa w przyszlosci utworza aleje bedace swiadectwem troski spoleczenstwa o nasze srodowisko naturalne.

Wójt Gminy Gródek
Wieslaw Kulesza

Informacja

      Oplate za gospodarowanie odpadami komunalnymi nalezy uiszczac u soltysów lub wnosic bez wezwania na rachunek Urzedu Gminy Gródek:

BS Bialystok O/Gródek 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010


w nastepujacych terminach:
1) za I kwartal do 15 marca danego roku;
2) za II kwartal do 15 czerwca danego roku;
3) za III kwartal do 15 wrzesnia danego roku;
4) za IV kwartal do 15 grudnia danego roku.

Ogloszenie

Informacja

Ogloszenie

     Uprzejmie informuje, ze w ramach projektu "Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek" wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 "LEADER", dzialania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" dla malych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach dzialan Osi 3 ale przyczyniaja sie osiagniecia celów tej osi, objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstal folder i przewodnik o gminie Gródek. Z wersja interaktywna publikacji mozna zapoznac sie na naszej stronie.