Nasza strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzędu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2017 R.

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy PKS Białystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Usług Administracji
        Publicznej

Cyfrowy Urząd

GIS PODLASIA

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Białostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszyńska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Polska Izba Rolnicza

POWIADOMIENIE
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Szczegółowy wykaz planowanych wyłączeń energii elektrycznej
na terenie Gminy Gródek

Ogłoszenie

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko - Asystenta rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku
poszukuje pracownika
na stanowisko Asystenta rodziny

Wymagania formalne:
- obywatelstwo polskie;
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., poz. 575) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Wymagania dodatkowe:
- znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
- obsługa komputera,
- umiejętność prowadzenia pracy z klientem,
- łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
- znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność współpracy z instytucjami,
- samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres,
- odpowiedzialność,
- kreatywność,
- rzetelność,
- systematyczność.

Ponadto asystentem rodziny może zostać osoba
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do zadań asystenta należeć będzie:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy w członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych problemów wychowawczych z dziećmi,
- wspieranie aktywności społecznej rodzin,
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacji pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działania na rzecz dziecka i rodziny,
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna na niezbędną.

Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas zastępstwa.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w terminie do 31.05.2017r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku
ul. Fabryczna 8 lok. 2
16-040 Gródek
Poniedziałek w godz. 9.00 - 16.00
Wtorek - piątek w godz. 9.00 - 15.00
Telefon 85 718 01 27

Kierownik Gminnego
Ośrodka Społecznej w Gródku

Jolanta Bójko

Ogłoszenie

Do pobrania:
Formularz zgłoszenia posesji
Formularz zgłoszenia wsi

Zaproszenie

Ogłoszenie

    W porozumieniu z Wójtem Panem Wiesławem Kuleszą, Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Filia w Suwałkach zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne które odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gródku.

Tematyka spotkania:
1. Długoletnia dzierżawa jako podstawowa formą zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
2. Warunki, zasady i tryb przedłużania umów dzierżawy z dzierżawcą nieruchomości prowadzącą gospodarstwo rodzinne.
3. Przetargi ofertowe dla młodych rolników oraz dla tych, którzy nie mieli dotychczas możliwości powiększenia swoich gospodarstw rodzinnych.
4. Plan dzierżawy na rok 2017 OT ANR Filia w Suwałkach na terenie gmin Gródek, Michałowo, Narewka, Narew.
5. Kryteria obowiązujące przy przetargach ograniczonych na dzierżawę w województwie podlaskim.
6. Zagadnienia dotyczące: nabywania nieruchomości rolnych w świetle ukur, wniosków i decyzji administracyjnych na nabycie nieruchomości rolnych, prawa pierwokupu nieruchomości rolnych przysługującego ANR.

Zastępca Dyrektora Oddziału
Jarosaw Lutyński

Ogłoszenie

Ogłoszenie

"Sadzimy 1000 drzew na minutę"

    W dniu 20 kwietnia 2017 r. w Nadleśnictwie Żednia odbyła się wspólna akcja sadzenia lasu, w której poza pracownikami Nadleśnictwa udział wzięli przedstawiciele lokalnych instytucji i urzędów tj. Gminy Gródek, Urzędu Miejskiego w Michałowie, Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach, Placówki Straży Granicznej w Michałowie, MOSIR w Michałowie, GOK w Michałowie.

    Gminę Gródek reprezentowali: Przewodniczący Rady Gminy Gródek - Wieczysław Gościk, radni Gminy Gródek: Bronisław Kazberuk, Grażyna Kubiak, Małgorzata Popławska, Monika Ratyńska, Katarzyna Rogacz, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gródku - Jerzy Ostapczuk oraz Sylwester Jarocki (GCK w Gródku) i Justyna Sakowicz (UG Gródek).

    Tegoroczne sadzenie lasu odbywało się pod hasłem "Sadzimy 1000 drzew na minutę". Każdego roku Lasy Państwowe sadzą 500 mln drzew, co w przeliczeniu daje wynik wykorzystany w haśle. W tym roku społeczna akcja sadzenia lasu odbyła się w leśnictwie Podozierany, gdzie na powierzchni 1 ha posadzono 8 tys. drzewek - głównie sosnę.

    Dziękuję wszystkim zaangażowanym w utworzeniu nowego pokolenia lasu.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Zdjęcia: Sylwester Jarocki

Ogłoszenie


"Przez integrację do zatrudnienia"

Projekt "Przez integrację do zatrudnienia" realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa (zwaną w dalszej części "Liderem") oraz Gminę Suraż z siedzibą w Surażu przy ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż (zwaną w dalszej części "Partnerem") w imieniu której działa Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż (zwany w dalszej części "realizatorem"), Gminę Juchnowiec Kościelny z siedzibą w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny (zwaną w dalszej części "Partnerem") w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin (zwany w dalszej części "realizatorem"), Gminę Gródek z siedzibą w Gródku, ul. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek (zwaną w dalszej części "Partnerem") w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, ul. Fabryczna 8, 16-040 Gródek (zwany w dalszej części "realizatorem") w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
W ramach projektu każdy z uczestników otrzyma wsparcie w ramach programów reintegracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej (m.in. indywidualne i grupowe porady - psycholog, prawnik, doradca zawodowy; szkolenia zawodowe (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe); 4-miesięczne płatne staże zawodowe).

więcej ...

WSPÓLNY LITEWSKO-POLSKI PROJEKT - POPRAWA PUBLICZNEJ OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWEJ


Ogłoszenie

Wójt Gminy Gródek informuje, że w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020, do dnia 28 lutego 2017 r. prowadzony będzie nabór deklaracji i ankiet badających zainteresowanie mieszkańców Gminy udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 75% całkowitych kosztów zakupu i montażu: instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do współfinansowania instalacji w wysokości 25% kosztu całkowitego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w w/w terminie złożyć w Urzędzie Gminy Gródek wypełnioną deklarację uczestnictwa oraz ankietę. Precyzyjne wypełnienie ankiety pozwoli na zebranie danych niezbędnych do zakwalifikowania udziału w projekcie, opracowania przedmiotowego projektu oraz wniosku o dofinansowanie.

W przypadku zgłoszenia dużej ilości chętnych, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie stanowić będzie kolejność składania ankiet wraz z deklaracjami oraz kompletność ich wypełnienia. Deklaracje i ankiety niekompletne nie będą rozpatrywane. Po zebraniu ankiet przeprowadzona zostanie weryfikacja zgłoszeń i wizja w budynkach. O ostatecznym udziale w projekcie decydować będą możliwości techniczne zainstalowania systemów. W przypadku zakwalifikowania do projektu Właściciel zobowiązany będzie do niezwłocznego podpisania stosownej umowy cywilno-prawnej z Gminą Gródek dotyczącej instalacji solarnej/fotowoltaicznej, określenia kwoty udziału finansowego właściciela oraz innych obowiązków Stron.

UWAGA!

W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie takiej instalacji przed rozpoczęciem realizacji projektu należy do obowiązków właściciela budynku.

Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej - przeznaczone mogą być wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Właściciele budynków pokrytych materiałami zawierającym azbest mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymienią pokrycie dachowe na nowe.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Deklarację z ankietą można pobrać w Urzędzie Gminy Gródek, pokój nr 7 lub ze strony internetowej www.grodek.pl.

Wójt Gminy Gródek
mgr Wiesław Kulesza


Do pobrania:
Deklaracja dotycząca udziału w projekcie
Ankieta - kolektory słoneczne
Ankieta - instalacje fotowoltaniczne

Informacja

Ogłoszenie

UCHWAŁA NR XXVII/222/17
RADY GMINY GRÓDEK
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków

    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 24 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139 i 1893, z 2016 r. poz. 1250) uchwala się, co następuje:
     § 1. 1. Na okres od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gródek w wysokości:
1) 2,67 zł (dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy) brutto za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym podatek od towarów i usług VAT naliczony według stawki 8 %;
2) 4,97 zł (cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) brutto za 1 m3 ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych, w tym podatek od towarów i usług VAT naliczony według stawki 8 %.
     2. Taryfy wymienione w ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku zmiany na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących stawek podatku od towarów i usług VAT.
     § 2. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z odbiorcami usług w tym pobór opłaty powierza się Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku.
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszenie w Urzędzie Gminy Gródek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
/-/ Wieczysław Gościk

Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży kontenerów KP 7

Niniejszym, na podstawie § 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010r., Nr 114, poz. 761) w zw. z § 8 ust. 1 Zarządzenia Nr 173/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 4 maja 2009r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym Gminy Gródek (dalej: Zarządzenie), Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku informuje, iż posiada do sprzedaży 50 sztuk metalowych kontenerów KP 7 o wadze około 650 kg/szt. Kontenery były użytkowane przez okres od kilkunastu lat i znajdują się w różnym stanie technicznym i są przeznaczone do złomowania.

Kontenery można oglądać w siedzibie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku, ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Gródek w dniach poniedziałek - piątek, w godzinach 7.30 - 15.00.

Zainteresowanych zakupem kontenerów KP 7, prosimy o składanie oferty w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Gródku ul. Fabryczna 12/1, 16 - 040 Gródek w terminie do dnia 15 lutego 2017 r.

W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej cenie, sprzedaż będzie kontynuowana w formie aukcji między zainteresowanymi w ustalonym terminie, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

Do pobrania:
Umowa
Formularz ofertowy

Mirosław Gryko
Kierownik KZB

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwarteych konkursów ofert

- konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych

- konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia

- konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe obejmujących działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

    Wójt Gminy Gródek zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie analizy efektywności kosztowej dla operacji Budowa ujęcia wody, rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek". Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

więcej...

Do pobrania:
Formularz ofertowy
Oświadczenie <

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

POZNAJ SWÓJ LAS

"Poznaj Swój Las" to projekt Lasów Państwowych który pozwala cieszyć się odkrywaniem tajemnic lasu i dostrzegać jego wartości.

Projekt utworzyło 11 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku położonych na terenie województwa podlaskiego: Bielsk, Nurzec, Białowieża, Waliły, Rajgród, Knyszyn, Łomża, Nowogród, Augustów, Szczebra, Suwałki oraz RDLP w Białymstoku. Partnerami Projektu są Gminy Grajewo, Gródek, Kleszczele, Rutka Tartak oraz Fundacja Sport i Przyroda Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Biegu na Orientację Leśników.

Projekt w całości sfinansowały Lasy Państwowe realizując założenia kampanii promocyjnej pod nazwą Lasy Państwowe - Zapraszamy. Projekt wpisuje się w koncepcję Zielonego Punktu Kontrolnego, realizowaną na terenie całej Polski.

Zrównoważona gospodarka leśna, las, mapa, stałe punkty kontrolne, orienteering, natura, przygoda, rekreacja, edukacja, zdrowie, pozytywne emocje, przygoda - to słowa kluczowe projektu.

Więcej informacji oraz bazę map znajdziesz tu.

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2016"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2016"

   Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gródek Nr 135/16 z dnia 13 maja 2016 r. powołano komisję w celu przeprowadzenia Gminnych Konkursów "Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2016"oraz "Estetyczna posesja - Ogródki 2016".

więcej ...

Do pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Sprzątanie Świata 2016

16 września 2016 r. na terenie Gminy Gródek przeprowadzona została akcja "Sprzątanie Świata 2016", zorganizowana przez Urząd Gminy Gródek przy współpracy Nadleśnictwa Waliły i Zespołu Szkół w Gródku.

Akcja "Sprzątanie świata" została przeprowadzona w związku z międzynarodową kampanią, odbywającą się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci, zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania, a jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "Podaj dalej... drugie życie odpadów" i miała na celu promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji odpadów oraz uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.

W szlachetnej inicjatywie brali udział uczniowie gimnazjum wraz z wychowawcami oraz pracownicy urzędu gminy i Nadleśnictwa Waliły. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy worek z logo ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata", a najaktywniejsi i najbardziej zaangażowani uczniowie zostali nagrodzeni plecakami i gadżetami ekologicznymi. Akcja przyczyniła się do poprawy wizerunku i stanu środowiska naszej gminy. W ramach zbiórki zostało odebranych kilkadziesiąt worków zawierających miedzy innymi butelki, puszki, kawałki opakowań z tworzyw sztucznych, kartony, opakowania po produktach spożywczych oraz zużyte opony, które zalegały w okolicach Zarzeczan, Gródka, Walił-Stacji i Dzierniakowa.

mgr Wiesław Kulesza
Wójt Gminy Gródek

Dożynki Gminne w Gródku

Wzorem lat ubiegłych gminne dożynki rozpoczęły się od przybycia kolorowego korowodu dożynkowego z zespołami ludowymi i delegacjami z sołectw gminy Gródek pod scenę amfiteatru nad zalewem w Zarzeczanach. "Plon niesiemy, plon w Gospodarza dom." - śpiewano. Takim symbolem plonów były niesione wieńce dożynkowe przygotowane pieczołowicie.
"Rolnicy zebrali plon, z którego powstał ten oto chleb. Gospodarzu, prosimy, podziel go dla wszystkich mieszkańców tak, aby nikomu nie zabrakło tego chleba" - takimi słowami przywitała Wójta Gminy Gródek Wiesława Kuleszę oraz Przewodniczącego Rady Gminy Wieczysława Gościka tegoroczna Starościna Ilona Łukoszyk (żona rolnika Jakuba Łukoszyka z Gródka), która wraz ze Starostą Andrzejem Niesterczukiem (rolnikiem z Kolonii Mieleszki) wręczyła chleb leżący na haftowanym ręczniku. Zgodnie z tradycją, Wójt podzielił się chlebem z obecnymi na dożynkach mieszkańcami gminy Gródek. Proboszczowie gródeckich parafii - prawosławnej - ks. Mikołaj Ostapczuk i katolickiej - ks. Stanisław Kochanowski -odprawili krótkie nabożeństwo i poświęcili płody rolne oraz wieńce dożynkowe. Tego dnia w tej samej intencji odbyły się również liturgia i msza w cerkwi i kościele.

wiecej ...

Informacja

      Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać u sołtysów lub wnosić bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Gródek:

BS Białystok O/Gródek 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010


w następujących terminach:
1) za I kwartał do 15 marca danego roku;
2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku;
3) za III kwartał do 15 września danego roku;
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Ogłoszenie

Informacja

    W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 13 lipca 2016 r., znak: HK.4410.413.2016 informuję, iż na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia, pobranej ze stałych punktów kontroli jakości wody wyznaczonych w poszczególnych wodociągach w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, woda z wodociągu publicznego w miejscowościach: Gródek, Waliły, Bobrowniki, Bielewicze, RSP Zubry, nadaje się do spożycia przez ludzi.
Szczegółowe informacje są dostępne w załączniku.

Do pobrania:
Informacja Wójta Gminy Gródek
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

INFORMACJA Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

    Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Białostocki będzie prowadził od dnia 1 stycznia 2016 r. sześć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
I. Trzy punkty będą zlokalizowane w budynkach należących do zasobów powiatu białostockiego, gdzie pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych:
1) Punkt w Białystoku - Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 16-569 Białystok, tel. 85 740 39 26.
2) Punkt w Czarnej Białostockiej - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 85 722 27 20.
3) Punkt w Łapach - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy, tel. 85 715 27 20.

II. Trzy punkty prowadzone przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, Fundacja "SPE SALVI" w Białymstoku. Punkty będą zlokalizowane w budynkach należących do zasobów gmin, w których pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów:
1) Punkt w Juchnowcu Kościelnym - budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżynie, ul. Alberta 2, 16-001 Księżyno.
2) Punkt w Choroszczy - ul. Sienkiewicza 42, 16-070 Choroszcz, tel. 85 744 05 09.
3) Punkt w Michałowie - budynek Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, tel. 85 713 17 73.

We wszystkich wyżej wymienionych punktach nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w następujących godzinach:
Poniedziałek od 11:00 do 15:00,
Wtorek od 9:00 do 13:00,
Środa od 9:00 do 13:00,
Czwartek od 9:00 do 13:00,
Piątek od 9:00 do 13:00,

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r., o Karcie Dużej Rodziny, lub
- która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
- która nie ukończyła 26 lat, lub
- która ukończyła 65 lat, lub
- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sadowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

STAROSTA
Antoni Pełkowski

Ogłoszenie

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2015"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2015"

"Estetczna posesja - Ogródki 2015"

w kategorii: OGRÓD NOWOCZESNY
za ciekawe rozwiązania ogrodu w wersji nowoczesnej
I miejsce: Jerzy Klik, Waliły-Stacja
II miejsce: Bożena Szeremeta, Waliły-Stacja
III miejsce: Władysława Siedlecka, Gródek ex aequo Irena Kardasz, Gródek

w kategorii: RELAKS WŚRÓD ZIELENI
za stworzenie w ogrodzie przytulnego kącika wypoczynkowego
I miejsce: Walentyna Trochimczyk, Gródek
II miejsce: Adam Woronowicz, Pieszczaniki
III miejsce: Dorota Dudko, Gródek ex aequo Anna Wspaniała, Zubry

w kategorii: DEKORACJE Z CHARAKTEREM
za pomysłowość w stworzeniu indywidualnego ogrodu z charakterem
I miejsce: Jarosław Suproń, Skroblaki
II miejsce: Marta Joanna Budnik, Waliły-Stacja
III miejsce: Włodzimierz i Eugenia Tarasewicz, Waliły-Dwór

w kategorii: RÓŻANY RAJ
za pielęgnację i wyeksponowanie róż w ogrodzie
I miejsce: Anna Chrzanowska, Gródek
II miejsce: Halina Matejczuk, Gródek

w kategorii: OGRÓD WIEJSKI
za staranną pielęgnację roślin i estetykę na posesji oraz zachowanie starych odmian roślin
I miejsce: Matwiejczyk, Zarzeczany

Ponadto przyznano 5 wyróżnień:

w kategorii: Barwne kompozycje
1. Katarzyna Popławska, Kołodno

w kategorii: Ogród wiejski
1. Irena Grycuk, Kołodno
2. Stefan Grześ, Pieszczaniki
3. Anna Woronowicz, Pieszczaniki

w kategorii: Wodne królestwo
1. Eugenia Gruszewska, Nowosiółki

"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2015"

w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ GMINY GRÓDEK
Waliły-Stacja: sołtys Pani Joanna Sołowiej

w kategorii: NAJAKTYWNIEJSZY SOŁTYS GMINY GRÓDEK
Pani Joanna Sołowiej

Podziękowania:
1. Chomontowce - Sławomir Lewczuk
2. Gródek I - Irena Wakuła
3. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
4. Kołodno - Tomasz Popławski
5. Nowosiółki - Eugenia Gruszewska
6. Pieszczaniki - Anna Woronowicz
7. Skroblaki - Michał Naliwajko
8. Zarzeczany - Anna Gogiel
9. Zubry - Mieczysław Kazberuk

Sponsorami nagród w konkursach s?:
1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku,
2. Pan Paweł Braun prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Pallap",
3. Nadleśnictwi Waliły,
4. "Adar" Halina i Izabela Łukaszewicz s.c.

Do Pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Białoruskie smaki Podlasia

    Zapraszam do objerzenia promującego filmu z cyklu "Białoruskie smaki Podlasia" nagranego na terenie gminy Gródek. J ego bohaterami są Pani Dorota Sulżyk i jej pracownia artystyczna "Sunduk", a także Pani Grażyna Szeremeta z Bielewicz prezentująca przepis na tradycyjne danie jakim z pewnością jest kutia. Film jest dostępny na kanale youtube:

Ogłoszenie

Gródek, dnia 28 sierpnia 2015 r.

WÓJT GMINY GRÓDEK
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek

B.6721.1.17.2014

Informacja
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Załuki w gminie Gródek

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) informuję, że w dniu 31 lipca 2015 r. uchwałą Nr IX/73/15 Rada Gminy Gródek uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załuki w gminie Gródek, z przewidywanym przeznaczeniem pod zabudowę usługową z zakresu opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej.
    Z dokumentem oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, pokój Nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
    Plan zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Załączniki:
Plan miejscowy Załuki po uchwaleniu-tekst
Załuki rys po uchwaleniu_1 08 2015
Załuki plan opublikowany-25 08 2015

Ogłoszenie

Ogłoszenie

    Zarząd i Biuro Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska serdecznie zapraszają na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
    Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska w okresie 2009-2015 zrzeszała siedem gmin (Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów) i powiat białostocki - reprezentujących sektor publiczny oraz licznych reprezentantów sektora społecznego i gospodarczego. W roku 2015 do naszego stowarzyszenia wstąpiły także gminy: Dobrzyniewo Duże, Knyszyn i Jasionówka oraz reprezentanci sektora gospodarczego i społecznego z obszaru tych gmin.
    Lokalna Strategia Rozwoju, którą obecnie przygotowujemy nakreśli kierunki rozwoju naszego terenu do roku 2023 i przede wszystkim wskaże główne obszary, które zostaną objęte wsparciem ze środków Unii Europejskiej poprzez konkursy organizowane przez Lokalną Grupę Działania - Puszcza Knyszyńska. To właśnie podczas tych spotkań będą Państwo mogli wskazać przedsięwzięcia najbardziej oczekiwane i pożądane na naszym obszarze. Będą to działania możliwe do realizacji zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i stowarzyszenia oraz przedsiębiorców, a także osoby fizyczne.
    Serdecznie zapraszamy na spotkania. Zadania i przedsięwzięcia zaplanowane dziś będziemy przy Państwa pomocy wdrażać i realizować przez najbliższe siedem lat.

Do pobrania:
Harmonogram spotkań w Gminach obszaru LGD Puszcza Knyszyńska

Ogłoszenie

      Gmina Gródek informuje, że przedsięwzięcie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek" jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Ogłoszenie

Informacja

Ogłoszenie

     Uprzejmie informuję, że w ramach projektu "Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 "LEADER", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstał folder i przewodnik o gminie Gródek. Z wersją interaktywną publikacji można zapoznać się na naszej stronie.