Nasza strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzędu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2016 R.

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy PKS Białystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Usług Administracji
        Publicznej

Cyfrowy Urząd

GIS PODLASIA

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Białostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszyńska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Polska Izba Rolnicza

Ogłoszenie otwarteych konkursów ofert

- konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych

- konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia

- konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe obejmujących działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Ogłoszenie

Gródek, 13 stycznia 2017 r.

RG.271.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Gródek zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020". Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

1. Zamawiający:
Gmina Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek
tel. 85 718 06 64
sekretariat@grodek.pl

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020, zwanego dalej "Programem", wraz z przeprowadzeniem spotkań konsultacyjnych z różnymi grupami interesariuszy oraz przeprowadzeniem prognozy oddziaływania na środowisko (na podstawie art. 46 oraz 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

Więcej ...

POWIADOMIENIE
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Szczegółowy wykaz planowanych wyłączeń energii elektrycznej
na terenie Gminy Gródek

Informacja

Ogłoszenie

Informacja

Gmina Gródek w dniu 7 grudnia 2016 r. podpisała umowę Nr UOD-POPT.052.3.42.2016 z Województwem Podlaskim na realizację projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020".

Realizacja Projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Łączna wartość projektu: 35 700,00 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków UE: 27 310,50 zł.

Celem projektu jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020, którego zadaniem będzie uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, wymagających szczególnej interwencji oraz upowszechnienie wiedzy na temat rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu.

W ramach Projektu opracowany zostanie Program Rewitalizacji dla Gminy Gródek na lata 2016-2020. Przeprowadzone zostaną spotkania konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami w celu przedstawienia założeń Programu i omówienia zagadnień związanych z pojęciem rewitalizacji.

Konsultacje w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo,
W 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Chcąc przygotować się do realizacji tego ważnego zadania, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym. Państwa udział w konsultacjach jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby.

Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego na stronie internetowej GUS http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl oraz urzędów statystycznych.

Ankietę można wypełniać do dnia 30 grudnia 2016 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Rzecznik Prasowy Prezesa GUS
/ - / Artur Satora

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

    Wójt Gminy Gródek zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie analizy efektywności kosztowej dla operacji Budowa ujęcia wody, rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek". Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

więcej...

Do pobrania:
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego będących w dyspozycji Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku

Na podstawie § 5 ust. 2 i § 6 Zarządzenia Nr 173/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym Gminy Gródek, Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku informuje, że posiada niżej wymienione składniki majątku ruchomego uznane za zużyte, zbędne, przeznaczone do sprzedaży.

1. Powyżej wskazane składniki majątku ruchomego można oglądać w komunalnym Zakładzie Budżetowym w Gródku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.
2. Wszystkich zainteresowanych nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego, prosimy o składanie pisemnych wniosków w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Gródku ul. Fabryczna 12/1, 16 - 040 Gródek w terminie do dnia 28 grudnia 2016 r.
3. Podane ceny są cenami netto i w przypadku zakupu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki na dzień sprzedaży.
4. W przypadku zainteresowania zakupem danego składnika majątku ruchomego kilku osób lub podmiotów, sprzedaż będzie kontynuowana w formie aukcji między zainteresowanymi w ustalonym terminie, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
5. Wniosek o zakup powinien zawierać: nazwisko i imię lub nazwę firmy, adres, numer telefonu kontaktowego, ilość oraz proponowaną cenę nabycia za poszczególny przedmiot z podaniem liczby porządkowej z powyższego wykazu.

Kierownik KZB w Gródku
Mirosław Gryko

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

POZNAJ SWÓJ LAS

"Poznaj Swój Las" to projekt Lasów Państwowych który pozwala cieszyć się odkrywaniem tajemnic lasu i dostrzegać jego wartości.

Projekt utworzyło 11 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku położonych na terenie województwa podlaskiego: Bielsk, Nurzec, Białowieża, Waliły, Rajgród, Knyszyn, Łomża, Nowogród, Augustów, Szczebra, Suwałki oraz RDLP w Białymstoku. Partnerami Projektu są Gminy Grajewo, Gródek, Kleszczele, Rutka Tartak oraz Fundacja Sport i Przyroda Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Biegu na Orientację Leśników.

Projekt w całości sfinansowały Lasy Państwowe realizując założenia kampanii promocyjnej pod nazwą Lasy Państwowe - Zapraszamy. Projekt wpisuje się w koncepcję Zielonego Punktu Kontrolnego, realizowaną na terenie całej Polski.

Zrównoważona gospodarka leśna, las, mapa, stałe punkty kontrolne, orienteering, natura, przygoda, rekreacja, edukacja, zdrowie, pozytywne emocje, przygoda - to słowa kluczowe projektu.

Więcej informacji oraz bazę map znajdziesz tu.

POWIADOMIENIE
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Szczegółowy wykaz planowanych wyłączeń energii elektrycznej
na terenie Gminy Gródek

Dzień Niepodległości 2016

    W dniu 9 listopada 2016 r. w ramach obchodów Święta Niepodległości w Gminie Gródek odbył się II Leśny Bieg Niepodległości Wyżary 2016 połączony z otwarciem trasy biegów na orientację, która powstała w ramach realizacji projektu ,,Poznaj Swój Las".
    Kolejnym wydarzeniem zorganizowanym w dniu 10 listopada 2016 r. był uroczysty przemarsz z placu Zespołu Szkół oraz złożenie kwiatów przy pomniku Grunwaldu i Pomniku Pamięci Poległym w parku. W Gminnym Centrum Kultury odbyła się część artystyczna związana z obchodami Dnia Niepodległości, przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół oraz Pana Jana Karpowicza.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku apeluje do mieszkańców gminy Gródek w związku ze zbliżającą się Zimą 2016/2017

   Nadchodzący okres zimowy to bardzo trudny czas dla wszystkich, a w szczególności dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych, samotnych, a także dla rodzin pozbawionych możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Ten czas niesie za sobą liczne zagrożenia takie jak: nagłe i znaczne spadki temperatury, opady i silny wiatr, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu naszych mieszkańców. W związku z powyższym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, rodziny, które mogą potrzebować pomocy i o sygnalizowanie o występującym zagrożeniu życia i zdrowia ludzi przebywających na terenie naszej gminy, poniższym jednostkom:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku
ul. Fabryczna 6, 16-040 Gródek
tel.: 85 7180127
w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek, środa, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30

Posterunek Policji w Gródku
ul. Michałowska 7, 16-040 Gródek
tel. 85 6704133

Telefony alarmowe:
o Policja - 997, 112
o Straż Pożarna - 998
o Pogotowie - 999

   Zrozumienie problemów i potrzeb osób potrzebujących pomocy w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem naszej troski i wrażliwości - nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gródku
Krystyna Sawicka

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2016"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2016"

   Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gródek Nr 135/16 z dnia 13 maja 2016 r. powołano komisję w celu przeprowadzenia Gminnych Konkursów "Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2016"oraz "Estetyczna posesja - Ogródki 2016".

więcej ...

Do pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Ogłoszenie

Gmina Gródek informuje, że przedsięwzięcie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gródek" jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW", Część 1 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Sprzątanie Świata 2016

16 września 2016 r. na terenie Gminy Gródek przeprowadzona została akcja "Sprzątanie Świata 2016", zorganizowana przez Urząd Gminy Gródek przy współpracy Nadleśnictwa Waliły i Zespołu Szkół w Gródku.

Akcja "Sprzątanie świata" została przeprowadzona w związku z międzynarodową kampanią, odbywającą się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci, zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania, a jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "Podaj dalej... drugie życie odpadów" i miała na celu promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji odpadów oraz uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.

W szlachetnej inicjatywie brali udział uczniowie gimnazjum wraz z wychowawcami oraz pracownicy urzędu gminy i Nadleśnictwa Waliły. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy worek z logo ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata", a najaktywniejsi i najbardziej zaangażowani uczniowie zostali nagrodzeni plecakami i gadżetami ekologicznymi. Akcja przyczyniła się do poprawy wizerunku i stanu środowiska naszej gminy. W ramach zbiórki zostało odebranych kilkadziesiąt worków zawierających miedzy innymi butelki, puszki, kawałki opakowań z tworzyw sztucznych, kartony, opakowania po produktach spożywczych oraz zużyte opony, które zalegały w okolicach Zarzeczan, Gródka, Walił-Stacji i Dzierniakowa.

mgr Wiesław Kulesza
Wójt Gminy Gródek

Dożynki Gminne w Gródku

Wzorem lat ubiegłych gminne dożynki rozpoczęły się od przybycia kolorowego korowodu dożynkowego z zespołami ludowymi i delegacjami z sołectw gminy Gródek pod scenę amfiteatru nad zalewem w Zarzeczanach. "Plon niesiemy, plon w Gospodarza dom." - śpiewano. Takim symbolem plonów były niesione wieńce dożynkowe przygotowane pieczołowicie.
"Rolnicy zebrali plon, z którego powstał ten oto chleb. Gospodarzu, prosimy, podziel go dla wszystkich mieszkańców tak, aby nikomu nie zabrakło tego chleba" - takimi słowami przywitała Wójta Gminy Gródek Wiesława Kuleszę oraz Przewodniczącego Rady Gminy Wieczysława Gościka tegoroczna Starościna Ilona Łukoszyk (żona rolnika Jakuba Łukoszyka z Gródka), która wraz ze Starostą Andrzejem Niesterczukiem (rolnikiem z Kolonii Mieleszki) wręczyła chleb leżący na haftowanym ręczniku. Zgodnie z tradycją, Wójt podzielił się chlebem z obecnymi na dożynkach mieszkańcami gminy Gródek. Proboszczowie gródeckich parafii - prawosławnej - ks. Mikołaj Ostapczuk i katolickiej - ks. Stanisław Kochanowski -odprawili krótkie nabożeństwo i poświęcili płody rolne oraz wieńce dożynkowe. Tego dnia w tej samej intencji odbyły się również liturgia i msza w cerkwi i kościele.

wiecej ...

Informacja

      Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać u sołtysów lub wnosić bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Gródek:

BS Białystok O/Gródek 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010


w następujących terminach:
1) za I kwartał do 15 marca danego roku;
2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku;
3) za III kwartał do 15 września danego roku;
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Ogłoszenie

    Informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 można składać w siedzibie Urzędu Gminy Gródek (pokój nr 4) w terminie - od 1 września do 15 września 2016 r. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich - do 15 października 2016 r.
    Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 514,00 zł (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny - netto za miesiąc sierpień.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Ogłoszenie

Informacja

    W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 13 lipca 2016 r., znak: HK.4410.413.2016 informuję, iż na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia, pobranej ze stałych punktów kontroli jakości wody wyznaczonych w poszczególnych wodociągach w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, woda z wodociągu publicznego w miejscowościach: Gródek, Waliły, Bobrowniki, Bielewicze, RSP Zubry, nadaje się do spożycia przez ludzi.
Szczegółowe informacje są dostępne w załączniku.

Do pobrania:
Informacja Wójta Gminy Gródek
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

Ogłoszenie

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYDATNOŚCI WODY Z MIEJSCA
WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI NA ZBIORNIKU REKREACYJNO - RETENCYJNYM W ZARZECZANACH

    Po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody powierzchniowej pobranej dnia 7 czerwca 2016 r. z miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku rekreacyjno - retencyjnym w Zarzeczanach oraz wyników wizualnego nadzoru wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli przez organizatora, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białymstoku pismem z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: HK.4411.23.2016, poinformował Urząd Gminy Gródek, iż w/w woda spełnia obowiązujące wymagania i nadaje się do kąpieli.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Gródek, dnia 5 maja 2016 r.

Wójt Gminy Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek

OŚ.041.1.2016

ZAWIADOMIENIE O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

    Wójt Gminy Gródek informuje, że w postępowaniu na wykonanie usługi obejmującej załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gródek w ramach zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW w dziedzinie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek", o szacunkowej wartości poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

POL-AZBEST Justyna Prus-Woroszyło
15-186 Białystok, ul. Stefana Jaracza 28

za cenę:
288,36 zł brutto
za załadunek, transport i unieszkodliwienie 1 Mg materiałów zawierających azbest

więcej ...

Program Rodzina 500+

UCHWAŁA NR XIV/120/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), art. 24 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139) uchwala się, co następuje.
§ 1.1. Na okres od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gródek w wysokości:
1) 2,65 zł (dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) brutto za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym podatek od towarów i usług VAT naliczony według stawki 8 %;
2) 4,94 zł (cztery złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze) brutto za 1 m3 ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych, w tym podatek od towarów i usług VAT naliczony według stawki 8 %.
2. Taryfy wymienione w ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku zmiany na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących stawek podatku od towarów i usług VAT. § 2. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z odbiorcami usług w tym pobór opłaty powierza się Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gródek.

PRZEWODNIOCZĄCY
Rady Gminy

/-/ Wieczysław Gościk

Do pobrania:
Uchwała NR XIV/120/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.

INFORMACJA Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

    Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Białostocki będzie prowadził od dnia 1 stycznia 2016 r. sześć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
I. Trzy punkty będą zlokalizowane w budynkach należących do zasobów powiatu białostockiego, gdzie pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych:
1) Punkt w Białystoku - Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 16-569 Białystok, tel. 85 740 39 26.
2) Punkt w Czarnej Białostockiej - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 85 722 27 20.
3) Punkt w Łapach - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy, tel. 85 715 27 20.

II. Trzy punkty prowadzone przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, Fundacja "SPE SALVI" w Białymstoku. Punkty będą zlokalizowane w budynkach należących do zasobów gmin, w których pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów:
1) Punkt w Juchnowcu Kościelnym - budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżynie, ul. Alberta 2, 16-001 Księżyno.
2) Punkt w Choroszczy - ul. Sienkiewicza 42, 16-070 Choroszcz, tel. 85 744 05 09.
3) Punkt w Michałowie - budynek Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, tel. 85 713 17 73.

We wszystkich wyżej wymienionych punktach nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w następujących godzinach:
Poniedziałek od 11:00 do 15:00,
Wtorek od 9:00 do 13:00,
Środa od 9:00 do 13:00,
Czwartek od 9:00 do 13:00,
Piątek od 9:00 do 13:00,

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r., o Karcie Dużej Rodziny, lub
- która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
- która nie ukończyła 26 lat, lub
- która ukończyła 65 lat, lub
- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sadowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

STAROSTA
Antoni Pełkowski

Ogłoszenie

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2015"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2015"

"Estetczna posesja - Ogródki 2015"

w kategorii: OGRÓD NOWOCZESNY
za ciekawe rozwiązania ogrodu w wersji nowoczesnej
I miejsce: Jerzy Klik, Waliły-Stacja
II miejsce: Bożena Szeremeta, Waliły-Stacja
III miejsce: Władysława Siedlecka, Gródek ex aequo Irena Kardasz, Gródek

w kategorii: RELAKS WŚRÓD ZIELENI
za stworzenie w ogrodzie przytulnego kącika wypoczynkowego
I miejsce: Walentyna Trochimczyk, Gródek
II miejsce: Adam Woronowicz, Pieszczaniki
III miejsce: Dorota Dudko, Gródek ex aequo Anna Wspaniała, Zubry

w kategorii: DEKORACJE Z CHARAKTEREM
za pomysłowość w stworzeniu indywidualnego ogrodu z charakterem
I miejsce: Jarosław Suproń, Skroblaki
II miejsce: Marta Joanna Budnik, Waliły-Stacja
III miejsce: Włodzimierz i Eugenia Tarasewicz, Waliły-Dwór

w kategorii: RÓŻANY RAJ
za pielęgnację i wyeksponowanie róż w ogrodzie
I miejsce: Anna Chrzanowska, Gródek
II miejsce: Halina Matejczuk, Gródek

w kategorii: OGRÓD WIEJSKI
za staranną pielęgnację roślin i estetykę na posesji oraz zachowanie starych odmian roślin
I miejsce: Matwiejczyk, Zarzeczany

Ponadto przyznano 5 wyróżnień:

w kategorii: Barwne kompozycje
1. Katarzyna Popławska, Kołodno

w kategorii: Ogród wiejski
1. Irena Grycuk, Kołodno
2. Stefan Grześ, Pieszczaniki
3. Anna Woronowicz, Pieszczaniki

w kategorii: Wodne królestwo
1. Eugenia Gruszewska, Nowosiółki

"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2015"

w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ GMINY GRÓDEK
Waliły-Stacja: sołtys Pani Joanna Sołowiej

w kategorii: NAJAKTYWNIEJSZY SOŁTYS GMINY GRÓDEK
Pani Joanna Sołowiej

Podziękowania:
1. Chomontowce - Sławomir Lewczuk
2. Gródek I - Irena Wakuła
3. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
4. Kołodno - Tomasz Popławski
5. Nowosiółki - Eugenia Gruszewska
6. Pieszczaniki - Anna Woronowicz
7. Skroblaki - Michał Naliwajko
8. Zarzeczany - Anna Gogiel
9. Zubry - Mieczysław Kazberuk

Sponsorami nagród w konkursach s?:
1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku,
2. Pan Paweł Braun prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Pallap",
3. Nadleśnictwi Waliły,
4. "Adar" Halina i Izabela Łukaszewicz s.c.

Do Pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Białoruskie smaki Podlasia

    Zapraszam do objerzenia promującego filmu z cyklu "Białoruskie smaki Podlasia" nagranego na terenie gminy Gródek. J ego bohaterami są Pani Dorota Sulżyk i jej pracownia artystyczna "Sunduk", a także Pani Grażyna Szeremeta z Bielewicz prezentująca przepis na tradycyjne danie jakim z pewnością jest kutia. Film jest dostępny na kanale youtube:

Ogłoszenie

Gródek, dnia 28 sierpnia 2015 r.

WÓJT GMINY GRÓDEK
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek

B.6721.1.17.2014

Informacja
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Załuki w gminie Gródek

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) informuję, że w dniu 31 lipca 2015 r. uchwałą Nr IX/73/15 Rada Gminy Gródek uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załuki w gminie Gródek, z przewidywanym przeznaczeniem pod zabudowę usługową z zakresu opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej.
    Z dokumentem oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, pokój Nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
    Plan zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Załączniki:
Plan miejscowy Załuki po uchwaleniu-tekst
Załuki rys po uchwaleniu_1 08 2015
Załuki plan opublikowany-25 08 2015

Ogłoszenie

Ogłoszenie

    Zarząd i Biuro Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska serdecznie zapraszają na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
    Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska w okresie 2009-2015 zrzeszała siedem gmin (Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów) i powiat białostocki - reprezentujących sektor publiczny oraz licznych reprezentantów sektora społecznego i gospodarczego. W roku 2015 do naszego stowarzyszenia wstąpiły także gminy: Dobrzyniewo Duże, Knyszyn i Jasionówka oraz reprezentanci sektora gospodarczego i społecznego z obszaru tych gmin.
    Lokalna Strategia Rozwoju, którą obecnie przygotowujemy nakreśli kierunki rozwoju naszego terenu do roku 2023 i przede wszystkim wskaże główne obszary, które zostaną objęte wsparciem ze środków Unii Europejskiej poprzez konkursy organizowane przez Lokalną Grupę Działania - Puszcza Knyszyńska. To właśnie podczas tych spotkań będą Państwo mogli wskazać przedsięwzięcia najbardziej oczekiwane i pożądane na naszym obszarze. Będą to działania możliwe do realizacji zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i stowarzyszenia oraz przedsiębiorców, a także osoby fizyczne.
    Serdecznie zapraszamy na spotkania. Zadania i przedsięwzięcia zaplanowane dziś będziemy przy Państwa pomocy wdrażać i realizować przez najbliższe siedem lat.

Do pobrania:
Harmonogram spotkań w Gminach obszaru LGD Puszcza Knyszyńska

Ogłoszenie

      Gmina Gródek informuje, że przedsięwzięcie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek" jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Ogłoszenie

Informacja

Ogłoszenie

     Uprzejmie informuję, że w ramach projektu "Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 "LEADER", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstał folder i przewodnik o gminie Gródek. Z wersją interaktywną publikacji można zapoznać się na naszej stronie.