Nasza strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzędu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2017 R.

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy PKS Białystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Usług Administracji
        Publicznej

Cyfrowy Urząd

GIS PODLASIA

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Białostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszyńska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Polska Izba Rolnicza

Nowelizacja przepisów dotyczących ochrony zadrzewień

    Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074) związane z usuwaniem drzew i krzewów z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.

- Nie trzeba zgłaszać wycinki do Urzędu Gminy, jeżeli obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał: 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

- Jeżeli drzewo będzie miało większy obwód, jego planowaną wycinkę należy zgłosić do Urzędu Gminy. W zgłoszeniu trzeba podać imię i nazwisko wnioskodawcy, dane nieruchomości oraz dołączyć rysunek, bądź mapkę gdzie na działce znajduje się planowane do wycięcia drzewo. Po dokonaniu zgłoszenia w terminie 21 dni zostaną przeprowadzone przez pracownika Urzędu Gminy oględziny drzewa, które miałoby zostać wycięte. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin Gmina może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Jeśli w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzonych oględzin, Gmina nie zgłosi sprzeciwu do planowanej wycinki, tzn. udzieli milczącej zgody, to właściciel nieruchomości będzie mógł ją przeprowadzić. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin drzewo nie zostanie usunięte, to należy dokonać ponownego zgłoszenia.

- UWAGA! Jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin działki przez urzędnika właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i budowa będzie realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, właściciel będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

- Wszystkie inne podmioty, a także osoby fizyczne usuwające drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązane są do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa.

    Szczegółowych informacji odnośnie usuwania drzew lub krzewów udziela Agnieszka Klebus, Urząd Gminy Gródek, tel. 85 71 80 664.

Ogłoszenie

Fotorelacja z uroczystego przejazdu Pociąg do Walił

Zintegrowane połączenia komunikacyjne na trasie
Białystok - Waliły - Gródek - Zarzeczany-Zalew

>

Drzewo nie tylko na Święto Drzewa

    W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej "Wielki Las" i Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w dniu 25 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku odbyły warsztaty pn. "Drzewo nie tylko na Święto Drzewa". W trakcie warsztatów pracownicy Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w przystępny sposób zaprezentowali temat różnorodności gatunkowej, krajobrazowej, oczyszczania i kształtowania klimatu poprzez sadzenie i dbałość o drzewa. W warsztatach wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy Gródek i jednostek organizacyjnych, uczniowie III klas Gimnazjum przy Zespole Szkół w Gródku oraz zainteresowani mieszkańcy Gminy Gródek. Uczestnicy szkolenia otrzymali sadzonki drzew gatunków rodzimych: lip i dębów, które wspólnie posadzono w parku w Gródku, w ciągu ul. Chodkiewiczów oraz nad zalewem w Zarzeczanach. Paliki do podtrzymania nasadzonych drzewek przygotowała firma PPU "FORMAT" Piotr Szutkiewicz. Ponadto w ramach projektu wykonany został pokazowy zabieg pielęgnacyjny dębu rosnącego w parku w Gródku.
    Wszystkim zaangażowanym w podejmowanie lokalnych działań proekologicznych dotyczycących sadzenia, pielęgnacji i ochrony drzew serdecznie dziękuje. Mam nadzieję, że inicjatywa taka będzie kontynuowana, a nasadzone drzewa w przyszłości utworzą aleje będące świadectwem troski społeczeństwa o nasze środowisko naturalne.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Ogłoszenie

Nabór nr 5/2017 w ramach przedsięwzięcia III.2.3 Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Nabór nr 6/2017 w ramach przedsięwzięcia III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie (od 30 maja 2017r. od godziny 8:00 do 14 czerwca 2017r. do godziny 16:00; PROW);

Nabór nr 7/2017 w ramach przedsięwzięcia III.1.2.Współpraca podmiotów gospodarczych. (od 30 maja 2017r. od godziny 8:00 do 14 czerwca 2017r. do godziny 16:00; PROW);

"Sadzimy 1000 drzew na minutę"

    W dniu 20 kwietnia 2017 r. w Nadleśnictwie Żednia odbyła się wspólna akcja sadzenia lasu, w której poza pracownikami Nadleśnictwa udział wzięli przedstawiciele lokalnych instytucji i urzędów tj. Gminy Gródek, Urzędu Miejskiego w Michałowie, Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach, Placówki Straży Granicznej w Michałowie, MOSIR w Michałowie, GOK w Michałowie.

    Gminę Gródek reprezentowali: Przewodniczący Rady Gminy Gródek - Wieczysław Gościk, radni Gminy Gródek: Bronisław Kazberuk, Grażyna Kubiak, Małgorzata Popławska, Monika Ratyńska, Katarzyna Rogacz, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gródku - Jerzy Ostapczuk oraz Sylwester Jarocki (GCK w Gródku) i Justyna Sakowicz (UG Gródek).

    Tegoroczne sadzenie lasu odbywało się pod hasłem "Sadzimy 1000 drzew na minutę". Każdego roku Lasy Państwowe sadzą 500 mln drzew, co w przeliczeniu daje wynik wykorzystany w haśle. W tym roku społeczna akcja sadzenia lasu odbyła się w leśnictwie Podozierany, gdzie na powierzchni 1 ha posadzono 8 tys. drzewek - głównie sosnę.

    Dziękuję wszystkim zaangażowanym w utworzeniu nowego pokolenia lasu.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Zdjęcia: Sylwester Jarocki

Informacja

Ogłoszenie

UCHWAŁA NR XXVII/222/17
RADY GMINY GRÓDEK
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków

    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 24 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139 i 1893, z 2016 r. poz. 1250) uchwala się, co następuje:
     § 1. 1. Na okres od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gródek w wysokości:
1) 2,67 zł (dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy) brutto za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym podatek od towarów i usług VAT naliczony według stawki 8 %;
2) 4,97 zł (cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) brutto za 1 m3 ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych, w tym podatek od towarów i usług VAT naliczony według stawki 8 %.
     2. Taryfy wymienione w ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku zmiany na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących stawek podatku od towarów i usług VAT.
     § 2. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z odbiorcami usług w tym pobór opłaty powierza się Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku.
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszenie w Urzędzie Gminy Gródek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
/-/ Wieczysław Gościk

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwarteych konkursów ofert

- konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych

- konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia

- konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe obejmujących działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji <

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

POZNAJ SWÓJ LAS

"Poznaj Swój Las" to projekt Lasów Państwowych który pozwala cieszyć się odkrywaniem tajemnic lasu i dostrzegać jego wartości.

Projekt utworzyło 11 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku położonych na terenie województwa podlaskiego: Bielsk, Nurzec, Białowieża, Waliły, Rajgród, Knyszyn, Łomża, Nowogród, Augustów, Szczebra, Suwałki oraz RDLP w Białymstoku. Partnerami Projektu są Gminy Grajewo, Gródek, Kleszczele, Rutka Tartak oraz Fundacja Sport i Przyroda Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Biegu na Orientację Leśników.

Projekt w całości sfinansowały Lasy Państwowe realizując założenia kampanii promocyjnej pod nazwą Lasy Państwowe - Zapraszamy. Projekt wpisuje się w koncepcję Zielonego Punktu Kontrolnego, realizowaną na terenie całej Polski.

Zrównoważona gospodarka leśna, las, mapa, stałe punkty kontrolne, orienteering, natura, przygoda, rekreacja, edukacja, zdrowie, pozytywne emocje, przygoda - to słowa kluczowe projektu.

Więcej informacji oraz bazę map znajdziesz tu.

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2016"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2016"

   Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gródek Nr 135/16 z dnia 13 maja 2016 r. powołano komisję w celu przeprowadzenia Gminnych Konkursów "Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2016"oraz "Estetyczna posesja - Ogródki 2016".

więcej ...

Do pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Sprzątanie Świata 2016

16 września 2016 r. na terenie Gminy Gródek przeprowadzona została akcja "Sprzątanie Świata 2016", zorganizowana przez Urząd Gminy Gródek przy współpracy Nadleśnictwa Waliły i Zespołu Szkół w Gródku.

Akcja "Sprzątanie świata" została przeprowadzona w związku z międzynarodową kampanią, odbywającą się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci, zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania, a jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "Podaj dalej... drugie życie odpadów" i miała na celu promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji odpadów oraz uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.

W szlachetnej inicjatywie brali udział uczniowie gimnazjum wraz z wychowawcami oraz pracownicy urzędu gminy i Nadleśnictwa Waliły. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy worek z logo ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata", a najaktywniejsi i najbardziej zaangażowani uczniowie zostali nagrodzeni plecakami i gadżetami ekologicznymi. Akcja przyczyniła się do poprawy wizerunku i stanu środowiska naszej gminy. W ramach zbiórki zostało odebranych kilkadziesiąt worków zawierających miedzy innymi butelki, puszki, kawałki opakowań z tworzyw sztucznych, kartony, opakowania po produktach spożywczych oraz zużyte opony, które zalegały w okolicach Zarzeczan, Gródka, Walił-Stacji i Dzierniakowa.

mgr Wiesław Kulesza
Wójt Gminy Gródek

Informacja

      Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać u sołtysów lub wnosić bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Gródek:

BS Białystok O/Gródek 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010


w następujących terminach:
1) za I kwartał do 15 marca danego roku;
2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku;
3) za III kwartał do 15 września danego roku;
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Ogłoszenie

Informacja

    W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 13 lipca 2016 r., znak: HK.4410.413.2016 informuję, iż na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia, pobranej ze stałych punktów kontroli jakości wody wyznaczonych w poszczególnych wodociągach w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, woda z wodociągu publicznego w miejscowościach: Gródek, Waliły, Bobrowniki, Bielewicze, RSP Zubry, nadaje się do spożycia przez ludzi.
Szczegółowe informacje są dostępne w załączniku.

Do pobrania:
Informacja Wójta Gminy Gródek
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

INFORMACJA Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

    Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Białostocki będzie prowadził od dnia 1 stycznia 2016 r. sześć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
I. Trzy punkty będą zlokalizowane w budynkach należących do zasobów powiatu białostockiego, gdzie pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych:
1) Punkt w Białystoku - Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 16-569 Białystok, tel. 85 740 39 26.
2) Punkt w Czarnej Białostockiej - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 85 722 27 20.
3) Punkt w Łapach - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy, tel. 85 715 27 20.

II. Trzy punkty prowadzone przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, Fundacja "SPE SALVI" w Białymstoku. Punkty będą zlokalizowane w budynkach należących do zasobów gmin, w których pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów:
1) Punkt w Juchnowcu Kościelnym - budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżynie, ul. Alberta 2, 16-001 Księżyno.
2) Punkt w Choroszczy - ul. Sienkiewicza 42, 16-070 Choroszcz, tel. 85 744 05 09.
3) Punkt w Michałowie - budynek Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, tel. 85 713 17 73.

We wszystkich wyżej wymienionych punktach nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w następujących godzinach:
Poniedziałek od 11:00 do 15:00,
Wtorek od 9:00 do 13:00,
Środa od 9:00 do 13:00,
Czwartek od 9:00 do 13:00,
Piątek od 9:00 do 13:00,

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r., o Karcie Dużej Rodziny, lub
- która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
- która nie ukończyła 26 lat, lub
- która ukończyła 65 lat, lub
- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sadowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

STAROSTA
Antoni Pełkowski

Ogłoszenie

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2015"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2015"

"Estetczna posesja - Ogródki 2015"

w kategorii: OGRÓD NOWOCZESNY
za ciekawe rozwiązania ogrodu w wersji nowoczesnej
I miejsce: Jerzy Klik, Waliły-Stacja
II miejsce: Bożena Szeremeta, Waliły-Stacja
III miejsce: Władysława Siedlecka, Gródek ex aequo Irena Kardasz, Gródek

w kategorii: RELAKS WŚRÓD ZIELENI
za stworzenie w ogrodzie przytulnego kącika wypoczynkowego
I miejsce: Walentyna Trochimczyk, Gródek
II miejsce: Adam Woronowicz, Pieszczaniki
III miejsce: Dorota Dudko, Gródek ex aequo Anna Wspaniała, Zubry

w kategorii: DEKORACJE Z CHARAKTEREM
za pomysłowość w stworzeniu indywidualnego ogrodu z charakterem
I miejsce: Jarosław Suproń, Skroblaki
II miejsce: Marta Joanna Budnik, Waliły-Stacja
III miejsce: Włodzimierz i Eugenia Tarasewicz, Waliły-Dwór

w kategorii: RÓŻANY RAJ
za pielęgnację i wyeksponowanie róż w ogrodzie
I miejsce: Anna Chrzanowska, Gródek
II miejsce: Halina Matejczuk, Gródek

w kategorii: OGRÓD WIEJSKI
za staranną pielęgnację roślin i estetykę na posesji oraz zachowanie starych odmian roślin
I miejsce: Matwiejczyk, Zarzeczany

Ponadto przyznano 5 wyróżnień:

w kategorii: Barwne kompozycje
1. Katarzyna Popławska, Kołodno

w kategorii: Ogród wiejski
1. Irena Grycuk, Kołodno
2. Stefan Grześ, Pieszczaniki
3. Anna Woronowicz, Pieszczaniki

w kategorii: Wodne królestwo
1. Eugenia Gruszewska, Nowosiółki

"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2015"

w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ GMINY GRÓDEK
Waliły-Stacja: sołtys Pani Joanna Sołowiej

w kategorii: NAJAKTYWNIEJSZY SOŁTYS GMINY GRÓDEK
Pani Joanna Sołowiej

Podziękowania:
1. Chomontowce - Sławomir Lewczuk
2. Gródek I - Irena Wakuła
3. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
4. Kołodno - Tomasz Popławski
5. Nowosiółki - Eugenia Gruszewska
6. Pieszczaniki - Anna Woronowicz
7. Skroblaki - Michał Naliwajko
8. Zarzeczany - Anna Gogiel
9. Zubry - Mieczysław Kazberuk

Sponsorami nagród w konkursach s?:
1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku,
2. Pan Paweł Braun prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Pallap",
3. Nadleśnictwi Waliły,
4. "Adar" Halina i Izabela Łukaszewicz s.c.

Do Pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Białoruskie smaki Podlasia

    Zapraszam do objerzenia promującego filmu z cyklu "Białoruskie smaki Podlasia" nagranego na terenie gminy Gródek. J ego bohaterami są Pani Dorota Sulżyk i jej pracownia artystyczna "Sunduk", a także Pani Grażyna Szeremeta z Bielewicz prezentująca przepis na tradycyjne danie jakim z pewnością jest kutia. Film jest dostępny na kanale youtube:

Ogłoszenie

Gródek, dnia 28 sierpnia 2015 r.

WÓJT GMINY GRÓDEK
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek

B.6721.1.17.2014

Informacja
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Załuki w gminie Gródek

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) informuję, że w dniu 31 lipca 2015 r. uchwałą Nr IX/73/15 Rada Gminy Gródek uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załuki w gminie Gródek, z przewidywanym przeznaczeniem pod zabudowę usługową z zakresu opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej.
    Z dokumentem oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, pokój Nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
    Plan zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Załączniki:
Plan miejscowy Załuki po uchwaleniu-tekst
Załuki rys po uchwaleniu_1 08 2015
Załuki plan opublikowany-25 08 2015

Ogłoszenie

Ogłoszenie

    Zarząd i Biuro Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska serdecznie zapraszają na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
    Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska w okresie 2009-2015 zrzeszała siedem gmin (Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów) i powiat białostocki - reprezentujących sektor publiczny oraz licznych reprezentantów sektora społecznego i gospodarczego. W roku 2015 do naszego stowarzyszenia wstąpiły także gminy: Dobrzyniewo Duże, Knyszyn i Jasionówka oraz reprezentanci sektora gospodarczego i społecznego z obszaru tych gmin.
    Lokalna Strategia Rozwoju, którą obecnie przygotowujemy nakreśli kierunki rozwoju naszego terenu do roku 2023 i przede wszystkim wskaże główne obszary, które zostaną objęte wsparciem ze środków Unii Europejskiej poprzez konkursy organizowane przez Lokalną Grupę Działania - Puszcza Knyszyńska. To właśnie podczas tych spotkań będą Państwo mogli wskazać przedsięwzięcia najbardziej oczekiwane i pożądane na naszym obszarze. Będą to działania możliwe do realizacji zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i stowarzyszenia oraz przedsiębiorców, a także osoby fizyczne.
    Serdecznie zapraszamy na spotkania. Zadania i przedsięwzięcia zaplanowane dziś będziemy przy Państwa pomocy wdrażać i realizować przez najbliższe siedem lat.

Do pobrania:
Harmonogram spotkań w Gminach obszaru LGD Puszcza Knyszyńska

Ogłoszenie

      Gmina Gródek informuje, że przedsięwzięcie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek" jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Ogłoszenie

Informacja

Ogłoszenie

     Uprzejmie informuję, że w ramach projektu "Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 "LEADER", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstał folder i przewodnik o gminie Gródek. Z wersją interaktywną publikacji można zapoznać się na naszej stronie.