Nasza strona uzywa plików cookies, by ulatwic korzystanie z serwisu. Jesli nie chcesz, by pliki cookies byly zapisywane na Twoim dysku, zmien ustawienia swojej przegladarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzedu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2017 R.

Rozklad jazdy

Rozklad jazdy PKS Bialystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Uslug Administracji
        Publicznej

Cyfrowy Urzad

GIS PODLASIA

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Bialostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszynska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszynskiej

Polska Izba Rolnicza

POWIADOMIENIE
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Szczegółowy wykaz planowanych wyłączeń energii elektrycznej
na terenie Gminy Gródek

UWAGA !!!

Uwaga! Oszusci podajacy sie za pracowników KRUS

    Ostrzegamy Panstwa przed próba wyludzenia pieniedzy przez osoby podajace sie za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, pod pozorem sciagniecia zaleglosci z tytulu ubezpieczenia spolecznego rolników.
    Informujemy, ze pracownik KRUS wizytujacy gospodarstwo rolne i domowe nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek oplat na miejscu i powinien okazac wazna legitymacje sluzbowa.
     Zalecamy wzmozona czujnosc, a w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci bezzwloczne powiadomienie organów scigania. Poprzez tego rodzaju dzialania mozna ograniczyc ryzyko strat i przeciwdzialac zagrozeniom.
    Prosimy o rozwage i zachowanie wszelkich srodków ostroznosci.

DYREKTOR
OR KRUS w Bialymstoku
mgr Krzysztof Jaworowski

Nowelizacja przepisów dotyczacych ochrony zadrzewien

    Od 17 czerwca 2017 r. obowiazuja nowe przepisy wprowadzone ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074) zwiazane z usuwaniem drzew i krzewów z nieruchomosci stanowiacych wlasnosc osób fizycznych.

- Nie trzeba zglaszac wycinki do Urzedu Gminy, jezeli obwód pnia drzewa na wysokosci 5 cm nie bedzie przekraczal: 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm - w przypadku pozostalych gatunków drzew.

- Jezeli drzewo bedzie mialo wiekszy obwód, jego planowana wycinke nalezy zglosic do Urzedu Gminy. W zgloszeniu trzeba podac imie i nazwisko wnioskodawcy, dane nieruchomosci oraz dolaczyc rysunek, badz mapke gdzie na dzialce znajduje sie planowane do wyciecia drzewo. Po dokonaniu zgloszenia w terminie 21 dni zostana przeprowadzone przez pracownika Urzedu Gminy ogledziny drzewa, które mialoby zostac wyciete. W terminie 14 dni od dnia dokonania ogledzin Gmina moze, w drodze decyzji administracyjnej, wniesc sprzeciw. Jesli w ciagu dwóch tygodni od przeprowadzonych ogledzin, Gmina nie zglosi sprzeciwu do planowanej wycinki, tzn. udzieli milczacej zgody, to wlasciciel nieruchomosci bedzie mógl ja przeprowadzic. Jezeli w terminie 6 miesiecy od przeprowadzonych ogledzin drzewo nie zostanie usuniete, to nalezy dokonac ponownego zgloszenia.

- UWAGA! Jesli przed uplywem pieciu lat od dokonania ogledzin dzialki przez urzednika wlasciciel wystapi o pozwolenie na budowe zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej i budowa bedzie realizowana na czesci nieruchomosci, gdzie rosly usuniete drzewa, wlasciciel bedzie musial uiscic oplate za wycinke tych drzew.

- Wszystkie inne podmioty, a takze osoby fizyczne usuwajace drzewa w zwiazku z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, obowiazane sa do uzyskania zezwolenia na usuniecie drzewa.

    Szczególowych informacji odnosnie usuwania drzew lub krzewów udziela Agnieszka Klebus, Urzad Gminy Gródek, tel. 85 71 80 664.

Fotorelacja z uroczystego przejazdu Pociag do Walil

Zintegrowane polaczenia komunikacyjne na trasie
Bialystok - Walily - Gródek - Zarzeczany-Zalew

>

Drzewo nie tylko na Swieto Drzewa

    W ramach wspólpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciól Puszczy Knyszynskiej "Wielki Las" i Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszynskiej w dniu 25 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku odbyly warsztaty pn. "Drzewo nie tylko na Swieto Drzewa". W trakcie warsztatów pracownicy Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej w przystepny sposób zaprezentowali temat róznorodnosci gatunkowej, krajobrazowej, oczyszczania i ksztaltowania klimatu poprzez sadzenie i dbalosc o drzewa. W warsztatach wzieli udzial pracownicy Urzedu Gminy Gródek i jednostek organizacyjnych, uczniowie III klas Gimnazjum przy Zespole Szkól w Gródku oraz zainteresowani mieszkancy Gminy Gródek. Uczestnicy szkolenia otrzymali sadzonki drzew gatunków rodzimych: lip i debów, które wspólnie posadzono w parku w Gródku, w ciagu ul. Chodkiewiczów oraz nad zalewem w Zarzeczanach. Paliki do podtrzymania nasadzonych drzewek przygotowala firma PPU "FORMAT" Piotr Szutkiewicz. Ponadto w ramach projektu wykonany zostal pokazowy zabieg pielegnacyjny debu rosnacego w parku w Gródku.
    Wszystkim zaangazowanym w podejmowanie lokalnych dzialan proekologicznych dotyczycacych sadzenia, pielegnacji i ochrony drzew serdecznie dziekuje. Mam nadzieje, ze inicjatywa taka bedzie kontynuowana, a nasadzone drzewa w przyszlosci utworza aleje bedace swiadectwem troski spoleczenstwa o nasze srodowisko naturalne.

Wójt Gminy Gródek
Wieslaw Kulesza

Ogloszenie

Nabór nr 5/2017 w ramach przedsiewziecia III.2.3 Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitalu spolecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdzialania zmianom klimatycznym.

Nabór nr 6/2017 w ramach przedsiewziecia III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie (od 30 maja 2017r. od godziny 8:00 do 14 czerwca 2017r. do godziny 16:00; PROW);

Nabór nr 7/2017 w ramach przedsiewziecia III.1.2.Wspólpraca podmiotów gospodarczych. (od 30 maja 2017r. od godziny 8:00 do 14 czerwca 2017r. do godziny 16:00; PROW);

"Sadzimy 1000 drzew na minute"

    W dniu 20 kwietnia 2017 r. w Nadlesnictwie Zednia odbyla sie wspólna akcja sadzenia lasu, w której poza pracownikami Nadlesnictwa udzial wzieli przedstawiciele lokalnych instytucji i urzedów tj. Gminy Gródek, Urzedu Miejskiego w Michalowie, Placówki Strazy Granicznej w Bobrownikach, Placówki Strazy Granicznej w Michalowie, MOSIR w Michalowie, GOK w Michalowie.

    Gmine Gródek reprezentowali: Przewodniczacy Rady Gminy Gródek - Wieczyslaw Goscik, radni Gminy Gródek: Bronislaw Kazberuk, Grazyna Kubiak, Malgorzata Poplawska, Monika Ratynska, Katarzyna Rogacz, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gródku - Jerzy Ostapczuk oraz Sylwester Jarocki (GCK w Gródku) i Justyna Sakowicz (UG Gródek).

    Tegoroczne sadzenie lasu odbywalo sie pod haslem "Sadzimy 1000 drzew na minute". Kazdego roku Lasy Panstwowe sadza 500 mln drzew, co w przeliczeniu daje wynik wykorzystany w hasle. W tym roku spoleczna akcja sadzenia lasu odbyla sie w lesnictwie Podozierany, gdzie na powierzchni 1 ha posadzono 8 tys. drzewek - glównie sosne.

    Dziekuje wszystkim zaangazowanym w utworzeniu nowego pokolenia lasu.

Wójt Gminy Gródek
Wieslaw Kulesza

Zdjecia: Sylwester Jarocki

Informacja

Ogloszenie

UCHWALA NR XXVII/222/17
RADY GMINY GRÓDEK
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode
i zbiorowego odprowadzania scieków

    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 24 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu scieków (Dz. U. z 2015 poz. 139 i 1893, z 2016 r. poz. 1250) uchwala sie, co nastepuje:
     § 1. 1. Na okres od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. zatwierdza sie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania scieków na terenie Gminy Gródek w wysokosci:
1) 2,67 zl (dwa zlote szescdziesiat siedem groszy) brutto za 1 m3 wody pobieranej z urzadzen zbiorowego zaopatrzenia w wode, w tym podatek od towarów i uslug VAT naliczony wedlug stawki 8 %;
2) 4,97 zl (cztery zlote dziewiecdziesiat siedem groszy) brutto za 1 m3 scieków wprowadzanych do zbiorowych urzadzen kanalizacyjnych, w tym podatek od towarów i uslug VAT naliczony wedlug stawki 8 %.
     2. Taryfy wymienione w ust. 1 moga ulec zmianie w przypadku zmiany na podstawie odrebnych przepisów obowiazujacych stawek podatku od towarów i uslug VAT.
     § 2. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków z odbiorcami uslug w tym pobór oplaty powierza sie Komunalnemu Zakladowi Budzetowemu w Gródku.
     § 3. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Gródek.
     § 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu na tablicy ogloszenie w Urzedzie Gminy Gródek.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
/-/ Wieczyslaw Goscik

Ogloszenie

Ogloszenie otwarteych konkursów ofert

- konkurs ofert na wspieranie realizacji zadan gminy przez organizacje pozarzadowe w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajec sportowych

- konkurs ofert na wspieranie realizacji zadan gminy przez organizacje pozarzadowe w zakresie swiadczenia specjalistycznych uslug opiekunczych w sferze ochrony i promocji zdrowia

- konkurs ofert na wspieranie realizacji zadan gminy przez organizacje pozarzadowe obejmujacych dzialania i inicjatywy promujace Gmine Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji <

Ogloszenie

Ogloszenie

Ogloszenie

Ogloszenie

POZNAJ SWÓJ LAS

"Poznaj Swój Las" to projekt Lasów Panstwowych który pozwala cieszyc sie odkrywaniem tajemnic lasu i dostrzegac jego wartosci.

Projekt utworzylo 11 nadlesnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Panstwowych w Bialymstoku polozonych na terenie województwa podlaskiego: Bielsk, Nurzec, Bialowieza, Walily, Rajgród, Knyszyn, Lomza, Nowogród, Augustów, Szczebra, Suwalki oraz RDLP w Bialymstoku. Partnerami Projektu sa Gminy Grajewo, Gródek, Kleszczele, Rutka Tartak oraz Fundacja Sport i Przyroda Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Biegu na Orientacje Lesników.

Projekt w calosci sfinansowaly Lasy Panstwowe realizujac zalozenia kampanii promocyjnej pod nazwa Lasy Panstwowe - Zapraszamy. Projekt wpisuje sie w koncepcje Zielonego Punktu Kontrolnego, realizowana na terenie calej Polski.

Zrównowazona gospodarka lesna, las, mapa, stale punkty kontrolne, orienteering, natura, przygoda, rekreacja, edukacja, zdrowie, pozytywne emocje, przygoda - to slowa kluczowe projektu.

Wiecej informacji oraz baze map znajdziesz tu.

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2016"
"Estetyczna Wies Gminy Gródek 2016"

   Na podstawie Zarzadzenia Wójta Gminy Gródek Nr 135/16 z dnia 13 maja 2016 r. powolano komisje w celu przeprowadzenia Gminnych Konkursów "Estetyczna Wies Gminy Gródek 2016"oraz "Estetyczna posesja - Ogródki 2016".

wiecej ...

Do pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Sprzatanie Swiata 2016

16 wrzesnia 2016 r. na terenie Gminy Gródek przeprowadzona zostala akcja "Sprzatanie Swiata 2016", zorganizowana przez Urzad Gminy Gródek przy wspólpracy Nadlesnictwa Walily i Zespolu Szkól w Gródku.

Akcja "Sprzatanie swiata" zostala przeprowadzona w zwiazku z miedzynarodowa kampania, odbywajaca sie na calym swiecie w trzeci weekend wrzesnia. Polega ona na zbiorowym sprzataniu smieci, zalegajacych poza miejscami przeznaczonymi do ich skladowania, a jej celem jest wzrost swiadomosci ekologicznej spoleczenstwa.

Tegoroczna edycja odbyla sie pod haslem "Podaj dalej... drugie zycie odpadów" i miala na celu promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji odpadów oraz uswiadomienie Polaków o ich wplywie na srodowisko i ilosc wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynnosci.

W szlachetnej inicjatywie brali udzial uczniowie gimnazjum wraz z wychowawcami oraz pracownicy urzedu gminy i Nadlesnictwa Walily. Kazdy z uczestników otrzymal pamiatkowy worek z logo ogólnopolskiej akcji "Sprzatanie Swiata", a najaktywniejsi i najbardziej zaangazowani uczniowie zostali nagrodzeni plecakami i gadzetami ekologicznymi. Akcja przyczynila sie do poprawy wizerunku i stanu srodowiska naszej gminy. W ramach zbiórki zostalo odebranych kilkadziesiat worków zawierajacych miedzy innymi butelki, puszki, kawalki opakowan z tworzyw sztucznych, kartony, opakowania po produktach spozywczych oraz zuzyte opony, które zalegaly w okolicach Zarzeczan, Gródka, Walil-Stacji i Dzierniakowa.

mgr Wieslaw Kulesza
Wójt Gminy Gródek

Informacja

      Oplate za gospodarowanie odpadami komunalnymi nalezy uiszczac u soltysów lub wnosic bez wezwania na rachunek Urzedu Gminy Gródek:

BS Bialystok O/Gródek 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010


w nastepujacych terminach:
1) za I kwartal do 15 marca danego roku;
2) za II kwartal do 15 czerwca danego roku;
3) za III kwartal do 15 wrzesnia danego roku;
4) za IV kwartal do 15 grudnia danego roku.

Ogloszenie

Informacja

    W zwiazku z pismem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bialymstoku z dnia 13 lipca 2016 r., znak: HK.4410.413.2016 informuje, iz na podstawie dotychczas przeprowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia, pobranej ze stalych punktów kontroli jakosci wody wyznaczonych w poszczególnych wodociagach w ramach monitoringu kontrolnego i przegladowego, woda z wodociagu publicznego w miejscowosciach: Gródek, Walily, Bobrowniki, Bielewicze, RSP Zubry, nadaje sie do spozycia przez ludzi.
Szczególowe informacje sa dostepne w zalaczniku.

Do pobrania:
Informacja Wójta Gminy Gródek
Informacja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bialymstoku

INFORMACJA Starosty Powiatu Bialostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

    Zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Bialostocki bedzie prowadzil od dnia 1 stycznia 2016 r. szesc punktów nieodplatnej pomocy prawnej:
I. Trzy punkty beda zlokalizowane w budynkach nalezacych do zasobów powiatu bialostockiego, gdzie pomoc prawna udzielana bedzie przez adwokatów i radców prawnych:
1) Punkt w Bialystoku - Starostwo Powiatowe w Bialymstoku, ul. Borsucza 2, 16-569 Bialystok, tel. 85 740 39 26.
2) Punkt w Czarnej Bialostockiej - Zespól Szkól w Czarnej Bialostockiej, ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Bialostocka, tel. 85 722 27 20.
3) Punkt w Lapach - Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Lapach, ul. Gen. Wl. Sikorskiego 15, 18-100 Lapy, tel. 85 715 27 20.

II. Trzy punkty prowadzone przez organizacje pozarzadowa wyloniona w otwartym konkursie ofert, Fundacja "SPE SALVI" w Bialymstoku. Punkty beda zlokalizowane w budynkach nalezacych do zasobów gmin, w których pomoc prawna udzielana bedzie przez adwokatów:
1) Punkt w Juchnowcu Koscielnym - budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ksiezynie, ul. Alberta 2, 16-001 Ksiezyno.
2) Punkt w Choroszczy - ul. Sienkiewicza 42, 16-070 Choroszcz, tel. 85 744 05 09.
3) Punkt w Michalowie - budynek Urzedu Miejskiego w Michalowie, ul. Bialostocka 11, 16-050 Michalowo, tel. 85 713 17 73.

We wszystkich wyzej wymienionych punktach nieodplatna pomoc prawna swiadczona bedzie w nastepujacych godzinach:
Poniedzialek od 11:00 do 15:00,
Wtorek od 9:00 do 13:00,
Sroda od 9:00 do 13:00,
Czwartek od 9:00 do 13:00,
Piatek od 9:00 do 13:00,

Zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodplatna pomoc prawna przysluguje osobie fizycznej:
- której w okresie 12 miesiecy poprzedzajacych zwrócenie sie o udzielenie nieodplatnej pomocy prawnej zostalo przyznane swiadczenie z pomocy spolecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienaleznie pobranego swiadczenia, lub
- która posiada wazna Karte Duzej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r., o Karcie Duzej Rodziny, lub
- która uzyskala zaswiadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
- która posiada wazna legitymacje weterana albo legitymacje weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dzialan poza granicami panstwa, lub
- która nie ukonczyla 26 lat, lub
- która ukonczyla 65 lat, lub
- która w wyniku wystapienia kleski zywiolowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazla sie w sytuacji zagrozenia lub poniesienia straty.

Nieodplatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiazujacym stanie prawnym, o przyslugujacych jej uprawnieniach lub o spoczywajacych na niej obowiazkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiazania jej problemu prawnego lub
3) udzielenie pomocy w sporzadzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2 z wylaczeniem pism procesowych w toczacym sie postepowaniu przygotowawczym lub sadowym i pism w toczacym sie postepowaniu sadowo-administracyjnym, lub
4) sporzadzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sadowych lub ustanowienie pelnomocnika z urzedu w postepowaniu sadowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postepowaniu sadowo-administracyjnym.

Nieodplatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, z wyjatkiem przygotowania do rozpoczecia tej dzialalnosci.

STAROSTA
Antoni Pelkowski

Ogloszenie

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2015"
"Estetyczna Wies Gminy Gródek 2015"

"Estetczna posesja - Ogródki 2015"

w kategorii: OGRÓD NOWOCZESNY
za ciekawe rozwiazania ogrodu w wersji nowoczesnej
I miejsce: Jerzy Klik, Walily-Stacja
II miejsce: Bozena Szeremeta, Walily-Stacja
III miejsce: Wladyslawa Siedlecka, Gródek ex aequo Irena Kardasz, Gródek

w kategorii: RELAKS WSRÓD ZIELENI
za stworzenie w ogrodzie przytulnego kacika wypoczynkowego
I miejsce: Walentyna Trochimczyk, Gródek
II miejsce: Adam Woronowicz, Pieszczaniki
III miejsce: Dorota Dudko, Gródek ex aequo Anna Wspaniala, Zubry

w kategorii: DEKORACJE Z CHARAKTEREM
za pomyslowosc w stworzeniu indywidualnego ogrodu z charakterem
I miejsce: Jaroslaw Supron, Skroblaki
II miejsce: Marta Joanna Budnik, Walily-Stacja
III miejsce: Wlodzimierz i Eugenia Tarasewicz, Walily-Dwór

w kategorii: RÓZANY RAJ
za pielegnacje i wyeksponowanie róz w ogrodzie
I miejsce: Anna Chrzanowska, Gródek
II miejsce: Halina Matejczuk, Gródek

w kategorii: OGRÓD WIEJSKI
za staranna pielegnacje roslin i estetyke na posesji oraz zachowanie starych odmian roslin
I miejsce: Matwiejczyk, Zarzeczany

Ponadto przyznano 5 wyróznien:

w kategorii: Barwne kompozycje
1. Katarzyna Poplawska, Kolodno

w kategorii: Ogród wiejski
1. Irena Grycuk, Kolodno
2. Stefan Grzes, Pieszczaniki
3. Anna Woronowicz, Pieszczaniki

w kategorii: Wodne królestwo
1. Eugenia Gruszewska, Nowosiólki

"Estetyczna Wies Gminy Gródek 2015"

w kategorii: NAJPIEKNIEJSZA WIES GMINY GRÓDEK
Walily-Stacja: soltys Pani Joanna Solowiej

w kategorii: NAJAKTYWNIEJSZY SOLTYS GMINY GRÓDEK
Pani Joanna Solowiej

Podziekowania:
1. Chomontowce - Slawomir Lewczuk
2. Gródek I - Irena Wakula
3. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
4. Kolodno - Tomasz Poplawski
5. Nowosiólki - Eugenia Gruszewska
6. Pieszczaniki - Anna Woronowicz
7. Skroblaki - Michal Naliwajko
8. Zarzeczany - Anna Gogiel
9. Zubry - Mieczyslaw Kazberuk

Sponsorami nagród w konkursach s?:
1. Bank Spóldzielczy w Bialymstoku,
2. Pan Pawel Braun prowadzacy Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Uslugowe "Pallap",
3. Nadlesnictwi Walily,
4. "Adar" Halina i Izabela Lukaszewicz s.c.

Do Pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Bialoruskie smaki Podlasia

    Zapraszam do objerzenia promujacego filmu z cyklu "Bialoruskie smaki Podlasia" nagranego na terenie gminy Gródek. J ego bohaterami sa Pani Dorota Sulzyk i jej pracownia artystyczna "Sunduk", a takze Pani Grazyna Szeremeta z Bielewicz prezentujaca przepis na tradycyjne danie jakim z pewnoscia jest kutia. Film jest dostepny na kanale youtube:

Ogloszenie

Gródek, dnia 28 sierpnia 2015 r.

WÓJT GMINY GRÓDEK
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek

B.6721.1.17.2014

Informacja
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci miejscowosci Zaluki w gminie Gródek

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pózniejszymi zmianami) informuje, ze w dniu 31 lipca 2015 r. uchwala Nr IX/73/15 Rada Gminy Gródek uchwalila miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci miejscowosci Zaluki w gminie Gródek, z przewidywanym przeznaczeniem pod zabudowe uslugowa z zakresu opieki zdrowotnej, spolecznej lub socjalnej.
    Z dokumentem oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, mozna zapoznac sie w siedzibie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, pokój Nr 7 w godzinach pracy Urzedu.
    Plan zacznie obowiazywac po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Gródek
Wieslaw Kulesza

Zalaczniki:
Plan miejscowy Zaluki po uchwaleniu-tekst
Zaluki rys po uchwaleniu_1 08 2015
Zaluki plan opublikowany-25 08 2015

Ogloszenie

Ogloszenie

    Zarzad i Biuro Lokalnej Grupy Dzialania - Puszcza Knyszynska serdecznie zapraszaja na spotkania konsultacyjne dotyczace tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
    Lokalna Grupa Dzialania - Puszcza Knyszynska w okresie 2009-2015 zrzeszala siedem gmin (Czarna Bialostocka, Gródek, Juchnowiec Koscielny, Michalowo, Suprasl, Wasilków i Zabludów) i powiat bialostocki - reprezentujacych sektor publiczny oraz licznych reprezentantów sektora spolecznego i gospodarczego. W roku 2015 do naszego stowarzyszenia wstapily takze gminy: Dobrzyniewo Duze, Knyszyn i Jasionówka oraz reprezentanci sektora gospodarczego i spolecznego z obszaru tych gmin.
    Lokalna Strategia Rozwoju, która obecnie przygotowujemy nakresli kierunki rozwoju naszego terenu do roku 2023 i przede wszystkim wskaze glówne obszary, które zostana objete wsparciem ze srodków Unii Europejskiej poprzez konkursy organizowane przez Lokalna Grupe Dzialania - Puszcza Knyszynska. To wlasnie podczas tych spotkan beda Panstwo mogli wskazac przedsiewziecia najbardziej oczekiwane i pozadane na naszym obszarze. Beda to dzialania mozliwe do realizacji zarówno przez jednostki samorzadu terytorialnego, jak i stowarzyszenia oraz przedsiebiorców, a takze osoby fizyczne.
    Serdecznie zapraszamy na spotkania. Zadania i przedsiewziecia zaplanowane dzis bedziemy przy Panstwa pomocy wdrazac i realizowac przez najblizsze siedem lat.

Do pobrania:
Harmonogram spotkan w Gminach obszaru LGD Puszcza Knyszynska

Ogloszenie

      Gmina Gródek informuje, ze przedsiewziecie pn. "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Gródek" jest dofinansowane ze srodków Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwa "Gospodarowanie odpadami innymi niz komunalne, Czesc II - Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest" oraz ze srodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Bialymstoku.

Ogloszenie

Informacja

Ogloszenie

     Uprzejmie informuje, ze w ramach projektu "Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek" wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 "LEADER", dzialania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" dla malych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach dzialan Osi 3 ale przyczyniaja sie osiagniecia celów tej osi, objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstal folder i przewodnik o gminie Gródek. Z wersja interaktywna publikacji mozna zapoznac sie na naszej stronie.