Nasza strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzędu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy PKS Białystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Usług Administracji
        Publicznej

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Białostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszyńska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Polska Izba Rolnicza

Informacja

      Od dnia 26.01.2015 r. na terenie Gminy Gródek rozpoczęły się szkolenia dla Beneficjentów Ostatecznych z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach Projektu pn. "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" nr POIG.08.03.00-20-218/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
      Spotkania odbywają się w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach - dla Beneficjentów zamieszkałych w Załukach, Waliłach- Dworze, Pieszczanikach, Kołodnym i Słuczance oraz w Zespole Szkół w Gródku i Gminnym Centrum Kultury dla beneficjentów z pozostałych miejscowości objętych Projektem. W ramach 4 - dniowych szkoleń Beneficjenci nauczą się podstawy budowy i obsługi komputera, w tym edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, tworzenia prezentacji multimedialnych i korzystania z Internetu oraz otrzymają certyfkat uczestnictwa w szkoleniu. Osoby uczestniczące w szkoleniach mają zapewnione materiały promocyjne i szkoleniowe oraz poczęstunek w formie bufetu - kawa, herbata, napoje, ciastka. Planowany termin ukończenia szkoleń to połowa marca br.
      Zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu zakończenie wszystkich prac związanych z budową sieci dostępu do Internetu oraz dostawa sprzętu komputerowego dla Beneficjentów Ostatecznych planowana jest na koniec lipca 2015 r.

Informacja

      W dniach 28-29.01.2015 r. podmiot wyłoniony w ramach zapytania ofertowego wykonał montaż zabawek w ramach Projektu pn. " Budowa placu zabaw w Załukach" w ramach Programu osi 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
      Na terenie będącym własnością Gminy Gródek, gdzie obecnie mieści się siedziba Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach, prowadzona przez Stowarzyszenie "Załuki nad Supraślą" z inicjatywy Sołtysa wsi Załuki i Podzałuki, mieszkańców, władz Stowarzyszenia i dzięki przychylności Wójta Gminy Gródek postanowiono wybudować plac zabaw. W ramach zadania zamontowano tam hustawkę podwójną, karuzelę, wieżę ze zjeżdżalnią, dwa bujaki na spężynie, belkę balansującą oraz domek dla dzieci.
      Łączna wartość projektu na podstawie umowy o przyznanie pomocy wynosi 21 309,75zł, w tym kwota 13 860,00zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
      Wybudowany plac zabaw będzie służył zarówno uczniom Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach, jak i dzieciom z okolicznych miejscowości, zarówno w czasie roku szkolnego jak i podczas ferii zimowych i wakacji.

Film

Informacja

     Gmina Gródek w dniu 31 lipca 2014 r. podpisała umowę z firmą BIT S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie zadania pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury sieciowej na cele realizacji projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek", dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń i świadczenie usług w ramach przedmiotowego projektu".

     W ramach podpisanej umowy w terminie do 31 lipca 2015 r. zostanie wybudowana niezbędna infrastruktura sieciowa a zakwalifikowani do udziału w projekcie Beneficjenci otrzymają zestawy komputerowe wraz z podłączeniem do Internetu oraz zostaną przeszkoleni z obsługi komputera i korzystania z Internetu.

     Dodatkowo w ramach Projektu utworzone zostaną publicznie dostępne sale komputerowe z dostępem do Internetu, zlokalizowane w:
- Gminnym Centrum Kultury w Gródku
- Zespole Szkół w Gródku i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach
- Świetlicach wiejskich w Mieleszkach i Słuczance

Biuro Projektu:
Urząd Gminy Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek (pokój nr 2)
tel. 85 718 06 64 w. 16

Informacja

     Gmina Gródek uplasowała się na liście operacji złożonych do Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska, w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.
     Dwa złożone wnioski znalazły się odpowiednio na 7 i 9 miejscu.

     W wyniku realizacji projektów do końca marca 2015 r. zostanie wybudowana siłownia zewnętrzna przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach oraz plac zabaw w Załukach.

     Całkowita wartość projektów wyniesie 56 326,72 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków EFROW 36 635,26 zł.

Informacja

      

     Dobiegają końca roboty drogowe w ramach zadania "Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65".

     Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
     Generalnym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku.

     Całkowita wartość projektu: 3 666 634,73 zł
w tym:
- dofinansowanie z budżetu państwa: 1 798 173,40 zł
- środki własne Powiatu Białostockiego: 82931,53 zł
- środki własne Gminy Gródek: 1 044 529,80 zł

     W ramach zadania przebudowano następujące drogi w Gródku: ul. Szkolną, Chodkiewiczów, Wschodnią oraz część ul. Północnej. Poprawa połączeń dróg gminnych znacząco wpłynie na bezpieczeństwo, ułatwi dojazd a także znacząco podniesie estetykę gminy. Dla wygody mieszkańców powstał także parking na 35 miejsc postojowych.

Informacja

     Zakończono prace w ramach projektu pn. "Siłownia zewnętrzna w Gródku", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Całkowita wartość Projektu: 41 524,93 zł
Dofinansowanie EFRROW: 25 000,00 zł


Projekt ma na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców Gminy Gródek oraz promocję zdrowego trybu życia.

W ramach zadania wykonano:
- plac o bezpiecznej nawierzchni;
- urządzenia treningowe:
   - orbitrek,
   - rower,
   - biegacz,
   - wahadło,
   - wioślarz,
   - wyciskanie.

Informacja


W dniu 07 maja 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00019-6921-UM1000020/13 na dofinansowanie zadania pod nazwą:

"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321, "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji: 3 365 700,20 zł.
Dofinansowanie EFRROW: 2 052 256,00zł.

Planowany okres realizacji robót budowlanych: 02.06.2014 r. - 30.04.2015 r.

Projekt ma na celu poprawę infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców miejscowości Gródek poprzez rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków.

Kierownik KZB w Gródku
Mirosław Gryko

Informacja

Informacja

Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku

Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

Całkowita wartość projektu - 709 047,41 zł,
- dofinansowanie z EFRR - 531 785,52 zł,
- środki własne - 177 261,89 zł.

W wyniku realizacji projektu dokonano remontu i docieplenia obiektu, poprawiając tym samym warunki socjalno-bytowe uczniów i kadry nauczycielskiej oraz utworzono multimedialną pracownię językową na 24 stanowiska

Okres rzeczowej realizacji projektu: 01.07.2009 r. - 30.11.2009 r.
Budynek Zespołu Szkół w Gródku i Laboratorium nauki języków obcych

Informacja

        W dniu 5 czerwca 2012 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania "Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku", realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-00 z dnia 23 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu nr WND-RPPD.05.02.00-20-004/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Całkowita wartość Projektu: 733 876,88 zł,
Dofinansowanie z EFRR: 576 172,82 zł.

Okres realizacji projektu: 18.02.2010 r. - 22.06.2012 r.

Zgodnie z wyżej powołaną umową wykonano trzy etapy:
- rekultywacja techniczna - etap I
- wykonanie piezometru i rekultywacja techniczna - etap II
- rekultywacja biologiczna - etap III

Wykonawcą prac I i II etapu było wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eko-Ślask II" Zofia Lamberska, ul. Ogrodowa 6/14, 41-250 Czeladź, filia: ul. Hutnicza 8, 41-600 Świętochłowice.
Wykonawcą III etapu była wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma "KOSMA" Grzegorz Choruży, 16-040 Gródek, ul. Chodkiewiczów 83.

W wyniku realizacji projektu zlikwidowane zostało 1 składowisko odpadów komunalnych oraz zrekultywowany teren o powierzchni 0,71 ha.
Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na stan środowiska, przyczyni się do zachowania równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Informacja

        W dniu 29 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano Umowę o przyznanie pomocy Nr 00032-6921-UM1000042/12 na dofinansowanie zadania pod nazwą:

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji: 651 560,97 zł.
Dofinansowanie EFRROW: 397 392 zł.
Projekt ma na celu rozwój społeczno-gospodarczy gminy Gródek oraz poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Gródek poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Informacja

        W dniu 21 sierpnia 2012 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz z siedzibą w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 24, na wykonanie zadania:

"Przebudowa targowiska wiejskiego w ramach Programu "Mój Rynek""

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji: 1 130 589,43 zł.
Dofinansowanie EFRROW: 689 383,00 zł.

Planowany okres realizacji robót budowlanych: 01.03.2013 r. - 31.08.2013 r.

Projekt ma na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości, a w ramach inwestycji planuje się wykonanie:
- utwardzonego placu handlowego wraz z zadaszonymi stanowiskami handlowymi;
- budynku przeznaczonego na urządzenia sanitarno-higieniczne;
- dróg dojazdowych;
- miejsc parkingowych;
- chodników;
- ogrodzenia i elementów małej architektury.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Informacja

Trwają prace w ramach zadania:

"Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Całkowita wartość Projektu: 243 276,25 zł
Dofinansowanie EFRROW: 148 391,00 zł


Planowany termin zakończenia prac: 15.08.2012 r.

Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest firma:

Krzysztof Bołtryk - KRB Budownictwo
17-220 Tarnopol
Tarnopol 30A

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Gródek oraz poprawę warunków i jakości życia we wsi Zarzeczany.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:
- wiata drewniana z paleniskiem;
- plac zabaw dla dzieci;
- ciąg ławek z koszami na śmieci i lampami oświetleniowymi;
- piaszczysta plaża;
- pomost drewniany na wodzie;
- kładka łącząca brzegi rowu rozgraniczającego plażę i tereny przed sceną koncertową.

Informacja

        W dniu 2 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano umowę nr 00003-6921-UM1000006/11 na dofinansowanie zadania pod nazwą:

"Przebudowa targowiska wiejskiego w ramach Programu "Mój Rynek""

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji: 1 214 003,38 zł.
Dofinansowanie EFRROW: 740 245,00 zł.

Planowany okres realizacji projektu: 02.04.2012 r. - 31.10.2012 r.

Projekt ma na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości, a w ramach inwestycji planuje się wykonanie:
- utwardzonego placu handlowego wraz z zadaszonymi stanowiskami handlowymi;
- budynku przeznaczonego na urządzenia sanitarno-higieniczne;
- dróg dojazdowych;
- miejsc parkingowych;
- chodników;
- ogrodzenia i elementów małej architektury.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Informacja

W dniu 30 marca 2012 r. podpisano umowę z firmą
MOTA-ENGIL Central Europe S.A.
na wykonanie zadania pn.:

"Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B"

Wartość zamówienia: 2 815 550,70 zł
Termin wykonania: do 30.08.2012 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Informacja

        W dniu 30 listopada 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano umowę nr 00038-6930-UM1030034/11 na dofinansowanie zadania pod nazwą:

"Zagospodarowanie terenów zielonych - parku w Gródku"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji: 291 430,71 zł.
Dofinansowanie EFRROW: 189 548 zł.

Projekt ma na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców Gminy Gródek, zaspokojenie ich potrzeb społecznych oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. W ramach inwestycji planuje się wykonanie:
- nowych nawierzchni utwardzonych;
- wyposażenia parku w m.in. nowe ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, słup ogłoszeniowy oraz dwa place zabaw dla dzieci;
- oświetlenia terenu (16 latarni parkowych);
- renowacji pomnika i tablicy okolicznościowej;
- nasadzeń zieleni z krzewów ozdobnych oraz rekultywację istniejącego trawnika.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Informacja

        W dniu 14 lipca 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano umowę nr 00028-6922-UM1000190/10 na dofinansowanie projektu pod nazwą:

"Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji: 259 127,60 zł.
Dofinansowanie EFRROW: 159 975 zł.

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Gródek oraz porwę warunków i jakości życia we wsi Zarzeczany. W ramach inwestycji planuje się wykonanie:
- wiaty drewnianej;
- placu zabaw dla dzieci z typowymi elementami;
- ciągu ławek z koszami na śmieci i lampami oświetleniowymi (8 ławek, 5 koszy na śmieci i 5 parkowych lamp oświetleniowych);
- plaży piaszczystej o powierzchni ok. 780 m2;
- pomostu drewnianego na wodzie o wymiarach 2x20 m;
- kładki łączącej brzegi rowu rozgraniczającego plażę i tereny przed sceną koncertową o wymiarach 2x8 m.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Informacja

        Trwają prace w ramach zadania "Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku", realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-00 z dnia 23 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu nr WND-RPPD.05.02.00-20-004/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Całkowita wartość Projektu: 678 352,14 zł,
Dofinansowanie z EFRR: 576 599,31 zł.

Okres realizacji projektu: 18.02.2010 r. - 31.10.2011 r.

Zgodnie z wyżej powołaną umową wykonano dwa etapy:
- rekultywacja techniczna - etap I
- wykonanie piezometru i rekultywacja techniczna - etap II.
Obecnie realizowany jest ostatni etap - rekultywacja biologiczna - etap III.
Planowany termin zakończenia danego etapu 30.09.2011 r.

Wykonawcą prac, jest wyłonione w drodze przetargu z dnia 4 czerwca 2010 r., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eko-Ślask II"
Zofia Lamberska, ul. Ogrodowa 6/14, 41-250 Czeladź, filia: ul. Hutnicza 8, 41-600 Świętochłowice.

W wyniku realizacji projektu zlikwidowane zostanie 1 składowisko odpadów komunalnych oraz zrekultywowany teren o powierzchni 0,71 ha. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na stan środowiska, przyczyni się do zachowania równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Informacja

Informacja

Informacja

"MOJE BOISKO ORLIK - 2012" w Gródku

     W dniu 16 listopada 2009 r. z udziałem: Pana Macieja Żywno - Wojewody Podlaskiego oraz Pana Bartłomieja Andruka - Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu Marszałkowskiego Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Pana Józefa Maliszewskiego - członka Komisji Rewizyjnej PZPN odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gródku, wybudowanego w ramach Programu Budowy Kompleksów Sportowych "Moje Boisko Orlik - 2012". (więcej)

Pierwsza "Schetynówka" w Gminie Gródek

        W dniu 12 października 2009 r. z udziałem: Pana Macieja Żywno - Wojewody Podlaskiego, Pana Jarosława Dworzańskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego, Pana Bogumiła Matwiejuk - Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Pana Wiesława Pusza - Starosty Powiatu Białostockiego, Pana Adama Kamińskiego - Wicestarosty Powiatu Białostockiego, Radnych Powiatu Białostockiego oraz przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg i Wykonawcy, odbyło się uroczyste przekazanie do użytku przebudowanych, w ramach Programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011", dróg powiatowych: Sofipol - Załuki i Załuki - Nowosiółki. Inwestycję zrealizował Powiat Białostocki przy współudziale środków budżetu państwa (50% całkowitej wartości zadania) i Gminy Gródek (25% całkowitej wartości zadania). Na drogach położono nową nawierzchnię bitumiczną o długości 4,5 km oraz wykonano nowe chodniki o powierzchni ok. 700 m2. Pod względem długości, przebudowany odcinek dróg: Sofipol - Załuki i Załuki - Nowosiółki, jest największą inwestycją zrealizowaną przez Powiat Białostocki w 2009 r. (więcej)

Informacja

ORLIK 2012

     W dniu 1 lipca 2009 r. w Urzędzie Gminy Gródek została zawarta umowa z:
Konsorcjum Firm:
1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego "HYDROS" Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza Sp. jawna
ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok
2. "MEDIA STADION" Sp. z o.o.
ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin
na wykonanie zamówienia publicznego: "Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Gródku".
Całkowita wartość zamówienia - 959.957,00 PLN.
Termin wykonania: 31.10.2009 r.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Kulesza

Remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku

     W dniu 1 lipca 2009 r. w Urzędzie Gminy Gródek zostały zawarte umowy dotyczące zamówienia publicznego "Remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku", będącego częścią projektu pn. "Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

Pełny tekst informacji w załączniku:
Remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku

Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku

     W dniu 22 maja 2009 r. w Urzędzie Gminy Gródek zostały zawarte umowy dotyczące realizacji zadania pn.: "Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku", przy dofinansowaniu w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Pełny tekst informacji w załączniku:
Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku

Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku

    W dniu 10 marca 2009 r. została zawarta, pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Gródek, Umowa Nr 216/09/FPK/DEK dotycząca dofinansowania zadań ujętych w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
    Umowa dotyczy zadania pn. "Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku", realizowanego w okresie od dnia 02.03.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Pełny tekst informacji w załączniku:
Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku

Informacja

    W dniu 22 grudnia 2009 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku" przez Firmę "NOR-BIA" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, na podstawie umowy nr 1/09 z dnia 22 maja 2009 r.

Pełny tekst informacji w załączniku:
Odbiór końcowy robót budowlanych GCK w Gródku

Informacja

    W dniu 20 sierpnia 2009 r. dokonano odbioru sprzętu multimedialnego i osprzętu do laboratorium nauki języków obcych, zakupionego w ramach projektu nr WND-RPPD.06.01.00-20-019/08 pn. "Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku" realizowanego przez Gminę Gródek w ramach umowy nr UDA-RPPD.06.01.00-20-019/08-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, zawartej dnia 05.06.2009 r.
W ramach niniejszego projektu została utworzona multimedialna pracownia językowa na 24 stanowiska, w skład której wchodzą m.in.:
- pulpit nauczyciela z jednostką centralną i zintegrowanym wzmacniaczem stereofonicznym,
- wbudowany moduł Interactive,
- Interactive PC - program do sterowania funkcjami pracowni za pomocą komputera wraz z wirtualnym magnetofonem umożliwiającym rejestrację przebiegu lekcji na komputerze,
- moduł stymulacji rozmowy telefonicznej - słuchawki z mikrofonem,
- radiomagnetofon i projektor,
- tablica interaktywna,
- stoliki i krzesła dla uczniów i nauczyciela.
Całkowita wartość dostarczonego sprzętu i osprzętu - 29 531,40 zł.
Zamówienie Gminy Gródek zrealizowała Firma AKTIN Sp. z o.o., z siedzibą: 41-214 Sosnowiec, ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 38, zgodnie z umową nr 56/2009 z dnia 20 lipca 2009 r.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Kulesza

Informacja

    W dniu 30 listopada 2009 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku" przez Firmę Budowlaną TOM-BUD Tomasz Karecki z siedzibą 15-192 Białystok, ul. Moniuszki 49, na podstawie umowy nr 4/09 z dnia 1 lipca 2009 r. W ramach zamówienia publicznego realizowanego przez w/w Firmę w okresie od 02.07.2009 r. do 30.11.2009 r., dokonano:
1. dobudowy przedsionka wejściowego do budynku szkoły o powierzchni użytkowej 10,85 m2,
2. remontu elewacji z dociepleniem budynku Publicznego Gimnazjum,
3. remontu elewacji z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej,
4. remontu elewacji z dociepleniem budynku sali gimnastycznej małej z łącznikiem,
5. remontu elewacji z dociepleniem budynku sali gimnastycznej dużej z łącznikiem.

W rezultacie wykonania w/w prac został zmodernizowany obiekt z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej - budynek Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku. Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosiła 659 653,01 zł.

Powyższa inwestycja została zrealizowana w ramach projektu nr WND-RPPD.06.01.00-20-019/08 pn. "Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku" realizowanego przez Gminę Gródek w ramach umowy nr UDA-RPPD.06.01.00-20-019/08-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, zawartej dnia 05.06.2009 r.

W wyniku realizacji powyższego projektu dokonano remontu i docieplenia obiektu z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej, poprawiając tym samym warunki socjalno-bytowe uczniów i kadry nauczycielskiej. Utworzenie multimedialnej pracowni językowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt do nauki języków obcych, wpłynie na zwiększenie komfortu nauki i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, pozwoli na rozszerzenie i zróżnicowanie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz zniweluje dysproporcje dostępie do nowoczesnych technologii i sposobów nauczaniapomiędzy uczniami z terenów wiejskich i terenów miejskich.

Wartość ogólna projektu wynosi 709 047,41 zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 531 785,52 zł.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Kulesza