HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2018 R.

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy PKS Białystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Usług Administracji
        Publicznej

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Białostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszyńska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Polska Izba Rolnicza

Ulotka informacyjna

NIE PAL ŚMIECI !!!

    Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem groźnych dla zdrowia ludzi zanieczyszczeń, gdyż temperatura spalania w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 C. Zbyt niska temperatura spalania powoduje, iż do atmosfery wydostają się nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne tj.
- tlenki azotu, które podrażniają płuca,
- dwutlenek siarki, który powoduje trudności w oddychaniu,
- tlenek węgla, który powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ nerwowy,
- dioksyny i furany, które związane są z chorobami nowotworowymi.
    Szczególnie niebezpieczne jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli, gdyż wówczas emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych. Podczas spalania emitowane są do atmosfery również pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi.
    Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. "mokrej sadzy" w kominach. Prowadzić to może do zatkania przewodów kominowych i cofania się tlenku węgla, efektem czego może być zatrucie. Mokra sadza może być również powodem zapalenia się instalacji kominowej i pożaru domu.
    W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu. Według art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 w/w ustawy, który mówi: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

SYSTEM ZBIÓRKI OPAKOWAŃ PSOR

    Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest właścicielem systemu zbiórki pustych opakowań po środkach ochrony roślin zwanego Systemem Zbiórki Opakowań PSOR. Działa on na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, zwanym ,,Porozumieniem Agro" nr 8/2014. System Zbiórki Opakowań PSOR to realizacja obowiązków prawnych nałożonych na wprowadzających produkty w opakowaniach, zawartych w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Jednocześnie Stowarzyszenie prowadzi w imieniu wprowadzających kampanię edukacyjną pod hasłem ,,Liczy się każde opakowanie". Więcej informacji o Systemie PSOR oraz o kampanii znajduje się na stronie internetowej www.systempsor.pl.
    Zgodne z polskim prawem, opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin, powinny być odpowiednio zagospodarowane.
    Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy potrzebują dowodu na to, że zwrócili odpady do punktu sprzedaży, a tym samym wywiązali się z obowiązków wskazanych w art. 43 ust 2 ww. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przygotowało formularz zwrotu/przyjęcia takich odpadów, które są zbierane w ramach systemu PSOR. Dzięki temu rolnik zdający odpady do sklepu zrzeszonego w Systemie PSOR będzie dysponował potwierdzeniem, że postąpił z opakowaniem po środkach ochrony roślin zgodnie z przepisami. Taką kartę rolnik będzie mógł przedstawić przedstawicielowi oddziału regionalnego ARiMR podczas kontroli wzajemnej zgodności.

INFORMACJA

        Od 01.02.2018 r. odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Gródek, zajmie się firm: KOMA Sp. z o. o. Sp. k., ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk.

Informacja

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

L.p.Nazwa firmy, adres, telefonNr decyzjiTermin obowiązywaniaRodzaj prowadzonej działalności
1.MPO Sp. z o. o. w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 48 15-950 Białystok tel. (85) 676 83 00OŚ.6324.10.2012 z dnia 25 lutego 2013 r. od 14 marca 2013 r. do 13 marca 2023 r. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2.TOI TOI Polska Sp. z o. o. ul. Płochocińska 29 03-044 Warszawa tel. 22 614 59 79 PC.7032.2.2017 z dnia 2 stycznia 2018 r. od 19 stycznia 2018 r. do 19 stycznia 2028 r. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na terenie Gminy Gródek opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych zajmuje się również Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku, ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Gródek, tel. 85 718 01 26.

Informacja

      Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Gródek:

BS Białystok O/Gródek 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010


w następujących terminach:
1) za I kwartał do 15 marca danego roku;
2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku;
3) za III kwartał do 15 września danego roku;
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Rejestr działalności regulowanej

Podmioty odbierające odpady komunalne
Wpis do rejestru działalności regulowanej

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gródku

     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gródek w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Gródek, ulica A. i G. Chodkiewiczów (przy placu targowiska)

Godziny otwarcia:
wtorek: od 7.00 do 15.00
czwartek: od 9.00 do 17.00
piątek: od 7.00 do 15.00

Prowadzący Punkt:
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku, ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Gródek

W PSZOK przyjmowane są m.in.:
a) papier i tektura,
b) odpady opakowaniowe ze szkła,
c) tworzywa sztuczne,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) metale,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) zużyte opony,
i) chemikalia,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) przeterminowane leki,
l) odpady budowlano-remontowe (odpady budowlano-remontowe z remontów prowadzonych samodzielnie można przekazać do PSZOK-u w ilości do 2m3 rocznie z jednego gospodarstwa domowego prowadzonego w lokalu mieszkalnym lub z budynku mieszkalnego jednorodzinnego),
m) odpady zielone.

W PSZOK nie będą przyjmowane:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) odpady zawierające azbest,
c) części samochodowe,
d) odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie innego źródła niż gospodarstwo domowe.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w następujący sposób

1. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gródku:
Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Gródek, ulica A. i G. Chodkiewiczów (przy placu targowiska )
Godziny otwarcia:
wtorek: od 7.00 do 15.00
czwartek: od 9.00 do 17.00
piątek: od 7.00 do 15.00

Prowadzący Punkt:
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku, ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Gródek
Odbiór odpadów:
KOMA Sp. z o. o. Sp. k., ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk

2.Poprzez okresową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
- odbiór według harmonogramu z przed nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna).

Gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r.

Szanowni Państwo!
      Jak wiemy ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r, poz. 391, z późn. zm.) wprowadziła nowy system gospodarki odpadami i nowe obowiązki zarówno dla gminy, jak i dla mieszkańców.
      W celu przybliżenia mieszkańcom gminy nowych zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w miesiącach marzec-kwiecień 2013 r., odbył się cykl spotkań informacyjnych, na których przedstawiliśmy, m. in. zakres selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych i sposób określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
      Zgodnie z dyspozycją ustawową, Wójt zorganizował przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, został wyłoniony Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA Sp. z o. o., które od 1 lipca 2013 r. będzie zajmowało się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gródek, na których zamieszkują mieszkańcy.
      Jeżeli chodzi o obowiązki leżące po stronie właścicieli nieruchomości to pierwszym obowiązkiem, z którego powinien wywiązać się każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Gródek, ul. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek w terminie do 30 marca 2013 r. Mimo upływu w/w terminu nie wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych złożyli deklaracje. W przypadku nie złożenia deklaracji, zgodnie z ustawą, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
      Właściciele nieruchomości powinni również pamiętać, iż do ich obowiązków należy wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki na odpady komunalne o pojemności 120 l można kupić m. in. w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Gródku w cenie 30 zł brutto za jedną sztukę. Worki na odpady zbierane selektywnie każdy właściciel nieruchomości otrzyma w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od Wykonawcy.
      Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi rusza od 1 lipca 2013 r., zaś pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić w terminie do 15 września br. (opłata za III kwartał) na rachunek Urzędu Gminy Gródek (BS Białystok O/Gródek 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010). Opłatę należy uiścić bez wezwania, czyli do właścicieli nieruchomości nie będą rozsyłane decyzje o wysokości opłaty (wpłacamy opłatę zadeklarowaną w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Wzór przelewu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiono poniżej.

Wójt Gminy Gródek
mgr Wiesław Kulesza

Gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r.

Szanowni Państwo!
      Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r, poz. 391, z późn. zm.) wprowadziła nowy system gospodarki odpadami i nowe obowiązki zarówno dla gminy, jak i dla mieszkańców.
     Gminy mają obowiązek wprowadzić na swoim terenie gminny system gospodarki odpadami. W tym celu ustawodawca nałożył na gminy obowiązek podjęcia niżej wymienionych uchwał w terminie do 31.12.2012 r.:
- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku,
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
     Podjęte uchwały staną się podstawą funkcjonowania od 1 lipca 2013 r. systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gródek. Uchwały te dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek, Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Urzędzie Gminy Gródek.
     Poniżej przedstawiamy informacje o sposobie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta winna pokryć koszty tworzenia i utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Koszty te obejmują:
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługę administracyjną systemu.
     Zgodnie z ustawą właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonej deklaracji. Deklarację należy złożyć do Urzędu Gminy Gródek, ul. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek w pok. nr 7 (tel. 85 71 80 664). Przypominamy, że termin złożenia pierwszej deklaracji upływa z dniem 30 marca 2013 r. W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Nowe zasady odbioru śmieci - już od lipca 2013 r.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Prezentacja

Metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Prezentacja

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

     Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/281/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania ,,Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022" (Dz. Urz. woj. Podlaskiego z 2016 poz. 4916):
1. zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Gródek mogą być przekazywane do:
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (ZUOK Białystok),
- Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK w Hryniewiczach),
- Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach (CIGO w Studziankach),
2. odpady zielone odebrane z terenu Gminy Gródek mogą być przekazywane do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK w Hryniewiczach),
3. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania odebrane z terenu Gminy Gródek mogą być przekazywane na składowisko do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK w Hryniewiczach).