Nasza strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzędu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy PKS Białystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Usług Administracji
        Publicznej

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Białostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszyńska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Polska Izba Rolnicza

Kampania "Wybieram pomoc"

Od dnia 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowana jest kampania medialna "Wybieram pomoc". Jej adresatami są:

- Ofiary przemocy domowej: Z przekonania, że proszenie o pomoc nic nie daje. Z braku wiedzy na temat form przemocy domowej. Ze strachu przed sprawcą przemocy i pogorszeniem sytuacji w domu. Z braku wiary we własne siły.
- Świadkowie przemocy domowej: Z obojętności. Z przekonania, że to co dzieje się za ścianą, nie jest problemem świadka. Z poczucia, że interwencja policji nic nie da. Z obawy przed konsekwencjami ze strony sprawcy zgłoszonej przemocy.
- Sprawcy przemocy domowej: Ze złości. Z frustracji. Z braku umiejętności radzenia sobie z agresją. Z przekonania, że nikt się nie dowie. Z przekonania, że nie robi nic złego.

Przedmiotowa kampania ma na celu:
- podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy,
- zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu,
- wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.

Na stronie domowej kampanii zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się m.in o:
- rodzajach przemocy,
- gdzie szukać pomocy,
- faktach na temat przemocy.

Ponadto na stronie projektu dostępny jest test pozwalający zdiagnozować doświadczanie przemocy, jak również test pozwalający określić, czy nasze zachowanie może krzywdzić inne osoby.

Strona kampanii: http://www.wybierampomoc.pl

Bezpieczny i Aktywny Senior

Celem głównym kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior" realizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

Pierwszym z filarów kampanii jest bezpieczeństwo osób starszych. Założeniem kampanii w tym obszarze jest pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa seniorów, a co za tym idzie ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów (seniorów) oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Drugim filarem kampanii jest szeroko rozumiana aktywność - społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. Celem kampanii w obszarze aktywności społecznej jest podniesienie świadomości społecznej, w szczególności świadomości seniorów, na temat znaczenia uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocję zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

Informator "Bezpieczny i Aktywny Senior": BiAS

Informacja

      Odnosząc się do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poszukuje osób chętnych do podjęcia obowiązków rodziny wspierającej.
    Osoba pełniąca funkcję rodziny wspierającej winna posiadać stałe źródło utrzymania, być wolna od uzależnienia od alkoholu i zaburzeń psychicznych. Ponadto problemy wychowawcze z własnymi dziećmi wykluczają możliwość wskazania takiej rodziny jako rodziny wspierającej.
    Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
    Pełnienie obowiązków rodziny wspierającej jest nieodpłatne.
    Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku ul. Fabryczna 8 lok. 2 lub pod numerem telefonu: 85 7180 127.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Gródku

Program Rodzina 500+

Informacja

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku informuje, że w ramach Projektu " Odnaleźć siebie" w latach 2009 -2012: 70 osób, w tym 39 kobiet i 31 mężczyzn uzyskało kwallifikacje zwiększające ich szanse na rynku pracy (1 osoba przerwała udział w Projekcie). Na przestrzeni lat zorganizowane były szkolenia z zakresu:
- glazurnik- posadzkarz-malarz,
- opiekunka środowiskowa,
- koordynator prac magazynowych i spedycji,
- przedstawiciel handlowy- samodzielny mistrz sprzedaży,
- opiekkunka dziecięca,
- magazynier z obsługa wózków widłowych,
- handlowiec- sprzedawca z obsługa kas fiskalnych.
Ponadto 17 osób ukończyło kurs nauki jazdy kat. "B".

Dzięki finansowemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie " Odnaleźć siebie" był bezpłatny.

Informacja

Spotkanie z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Projektu "Odnaleźć siebie" odbędzie się w dniu 24.08.2012r o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku.

Obecność obowiązkowa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku w 2012 r. jest realizatorem projektu "Odnaleźć siebie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1.

Informacja

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku informuje, że w miesiącu czerwcu uczestnicy Projektu " Odnaleźć siebie" brali udział w szkoleniach zawodowych z zakresu: magazynier z obsługą wózków widłowych oraz handlowiec- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. W lipcu i sierpniu 2012r. kontynuowany będzie kurs nauki jazdy. Zgodnie z kryterium ustawy o pomocy społecznej uczestnikom zostanie przyznana pomoc finansowa, opłacone składki zdrowotne. W sierpniu 2012r. będzie zorganizowane spotkanie z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
        Dzięki finansowemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie " Odnaleźć siebie" jest bezpłatny.

Informacja

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku informuje, ze w dniach 2 i 4 maja podpisano 16 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu " Odnaleźć siebie". Nasi Beneficjenci od dnia 7 maja 2012 r. do dnia 14 maja 2012 r. będą uczestniczyć w warsztatach i rozmowach indywidualnych z psychologiem i doradcą zawodowym, w ramach których zostanie opracowana diagnoza potencjału zawodowego każdego z uczestników. Od 15 maja 2012 r. biorący udział w zajęciach będą przechodzić badania lekarskie stosowne do szkoleń zawodowych na które zostaną skierowani. Dzięki finansowemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie " Odnaleźć siebie" jest bezpłatny.

Informacja

W związku z realizowanym projektem "Odnaleźć siebie" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku informuje, że została zakończona rekrutacja uczestników projektu. Do działań z zakresu aktywnej integracji swoje kandydatury złożyło 27 osób.

O przyjęciu do Projektu decydowały następujące kryteria:
1. Zamieszkanie na terenie Gminy Gródek.
2. Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej.
3. Pozostawanie w wieku aktywności zawodowej przy jednoczesnym braku pracy.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano 16 osób ( 7 mężczyzn i 9 kobiet z terenu Gminy Gródek). Utworzono listę rezerwową składająca się z 5 osób. Dwie kandydatury odrzucono ze względu na ograniczona liczbę miejsc i kolejne cztery ponieważ nie spełniły warunków formalnych.

ZAPROSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku
zaprasza do udziału w projekcie

"Odnaleźć siebie"

   Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie Gminy Gródek, z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności bezrobotnych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych i biernych zawodowo.

   W ramach projektu oferujemy spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, w tym możliwość ukończenia kursu prawa jazdy kat B.

   Dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie "Odnaleźć siebie" jest bezpłatny.

   Szczegółowe informacje udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, ul. Fabryczna 6, gdzie dostępne są również do uzupełnienia formularze rekrutacyjne, które będą przyjmowane do dnia 15 kwietnia 2012r.

Załączniki:
Formularz Zgłoszeniowy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku serdecznie dziękuje za pomoc w realizacji Projektu: Wójtowi Gminy Gródek, Skarbnik Gminy Gródek, Dyrektorowi i pracownikom Gminnego Centrum Kultury oraz redakcji Gazety "Wiadomości Gródeckie" za nieodpłatne zamieszczanie informacji dotyczących jego przebiegu.
     Od kwietnia 2011 r. uczestnicy Projektu " Odnaleźć siebie" realizowali kontrakty socjalne, w ramach których 17 osób wzięło udział w warsztatach i rozmowach indywidualnych z psychologiem oraz doradcą zawodowym, a następnie ukończyło szkolenia zawodowe z zakresu koordynator prac magazynowych i spedycji oraz opiekunka dziecięca. Ponadto 9 osób ukończyło kurs prawa jazdy kat. "B". W trakcie szkoleń uczestnicy mieli zapewniony posiłek i opłacany dojazd na zajęcia. Ankiety przeprowadzane w trakcie trwania poszczególnych szkoleń pokazały, że zajęcia były prowadzone w sposób satysfakcjonujący dla ich uczestników. W lipcu 2011 r. odbędzie się uroczyste spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, na którym zostaną rozdane świadectwa ukończenia poszczególnych szkoleń i uczestnictwa w Projekcie. Nowo zdobyte umiejętności zwiększą szanse naszych Beneficjentów na znalezienie pracy.
     Dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie " Odnaleźć siebie" był bezpłatny.

Informacja

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku informuje, że wszyscy uczestnicy Projektu " Odnaleźć siebie" pomyślnie przeszli egzaminy końcowe i zakończyli szkolenia zawodowe. Z informacji przekazywanych przez kursantów można wnioskować, że szkolenia przyniosły im satysfakcję. Aktualnie, z pomocą pracowników socjalnych, intensywnie poszukują pracy we własnym zakresie. Ponadto 9 uczestników nadal uczestniczy na kursie prawa jazdy kat."B".
Dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie " Odnaleźć siebie" jest bezpłatny.

Informacja

          W związku z realizowanym projektem "Odnaleźć siebie", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku informuje, że w miesiącu kwietniu 2011r zostało podpisane 17 kontraktów socjalnych. Wszyscy zakwalifikowani przeszli pomyślnie badania z zakresu medycyny pracy. Wyłoniono podwykonawców szkoleń. 9 uczestników projektu rozpoczęło kurs prawo jazdy kat "B". Od 4 maja 2011r. rozpoczną się szkolenia zawodowe w Białymstoku z zakresu opiekunka dziecięca ( 8 kobiet) oraz koordynator prac magazynowych i spedycji (9 mężczyzn).
Dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie " Odnaleźć siebie" jest bezpłatny.

Informacja

          W związku z realizowanym projektem "Odnaleźć siebie", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku informuje, że podpisywane są kontrakty socjalne z uczestnikami Projektu. Wszyscy beneficjenci przejdą badania z zakresu medycyny pracy. W zajęciach z zakresu aktywnej integracji weźmie udział 17 osób, w tym 4 osoby niepełnosprawne. W ramach działań projektowych w drugiej połowie kwietnia rozpocznie się kurs prawa jazdy kat "B", w którym weźmie udział 9 osób.
Dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie " Odnaleźć siebie" jest bezpłatny.

Informacja

          W związku z realizowanym projektem "Odnaleźć siebie", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku informuje, że została zakończona rekrutacja osób chętnych do udziału w Projekcie. Do zadań z aktywnej integracji zostało akwalifikowanych 16 osób, w tym 3 osoby niepełnosprawne. W ramach działań projektowych 8 osób przejdzie szkolenie z zakresu opiekunka dziecięca i 8 osób z zakresu koordynator prac magazynowych i spedycji. Ponadto 9 uczestników będzie uczęszczało na kurs prawa jazdy kat B.
          Wyłoniono podwykonawców szkoleń z zakresu koordynator prac magazynowych i spedycji, opiekunka dziecięca, prawo jazdy, badań z zakresu medycyny pracy, ubezpieczenia NW, długopisów promocyjnych, teczek, pieczątek.
          W kwietniu zostaną opracowane i podpisane kontrakty socjalne z uczestnikami projektu.
          Dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie " Odnaleźć siebie" jest bezpłatny.

ODNALEŹĆ SIEBIE

     Szanowni Państwo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku zaprasza do udziału w projekcie "ODNALEŹĆ SIEBIE".
     Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie Gminy Gródek, korzystających z pomocy ośrodka, które jednocześnie nie pracuja i są w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz osób niepełnosprawnych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.


Kliknij na ulotkę

Ogłoszenie

Szanowni Państwo!
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku informuje, że w lipcu 2010r. zostaną zakończone działania projektowe w ramach "Odnaleźć siebie", w których bierze udział ośmiu mężczyzn i osiem kobiet. Nasi beneficjenci przeszli 120 godzin szkoleń z zakresu koordynator prac magazynowych i spedycji, 120 godzin - przedstawiciel handlowy - samodzielny mistrz sprzedaży, 10 godzin warsztatów psychologicznych i 32 godziny rozmów indywidualnych z psychologiem, 10 godzin warsztatów i 32 godziny rozmów indywidualnych z doradcą zawodowym, 40 godzin warsztatów "Asertywność i stres", 8 godzin szkolenia BHP, 30 godzin zajęć z zakresu etyka zawodu handlowiec- sprzedawca - magazynier, 10 godzin gwarancje- reklamacje, 10 godzin - kasy fiskalne. W miesiącu lipcu 2010r. ma odbyć się ostatnie spotkanie, na które został zaproszony przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne w planach zawodowych osób szkolonych i zwiększą ich szanse na podjęcie zatrudnienia.

     Dzięki finansowemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej działanie 7.1 poddziałanie 7.1.1. udział w projekcie "Odnaleźć siebie" był bezpłatny.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gródku
Krystyna Sawicka

Ogłoszenie

     Szanowni Państwo!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku informuje, że została zakończona rekrutacja uczestników Projektu " Odnaleźć siebie". Z szesnastoma zakwalifikowanymi osobami zostały podpisane kontrakty socjalne. Aktualnie uczestnicy przechodzą badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. W maju 2010r rozpoczną się spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym oraz szkolenia w zakresie:
- koordynator prac magazynowych i spedycji (obsługa wózków widłowych w tym zasilanych gazem) 120 godzin;
- przedstawiciel handlowy- samodzielny mistrz sprzedaży (zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej) 120 godzin.
Wszyscy uczestnicy Projektu wezmą udział w zajęciach z zakresu obsługi komputera (praca z programami potrzebnymi w wybranym zawodzie). Zajęcia będą odbywały się w Centrum Edukacji Ekspert, ul. Zwycięstwa 10 a , 15-703 Białystok.
W miesiącach maj 2010 i czerwiec 2010r. uczestnicy szkoleń otrzymają bilety miesięczne.
     Dzięki finansowemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej działanie 7.1 poddziałanie 7.1.1. udział w projekcie "Odnaleźć siebie" jest bezpłatny.

Krystyna Sawicka

Ogłoszenie

     Szanowni Państwo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku zaprasza do udziału w projekcie
"Odnaleźć siebie"

     Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie Gminy Gródek, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotnych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.
W projekcie zaplanowano: badania z zakresu medycyny pracy spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym oraz szkolenia w zakresie:
- koordynator prac magazynowych i spedycji (obsługa wózków widłowych w tym zasilanych gazem) 120 godzin;
- przedstawiciel handlowy - samodzielny mistrz sprzedaży (zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej) 120 godzin.
Wszyscy uczestnicy Projektu wezmą udział w zajęciach z zakresu obsługi komputera (praca z programami potrzebnymi w wybranym zawodzie).Zajęcia będą odbywały się w Białymstoku w miesiącach maj - czerwiec 20010 rok (uczestnicy nie będą ponosić kosztów dojazdów na zajęcia).
Dzięki finansowemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej działanie 7.1 poddziałanie 7.1.1. udział w projekcie "Odnaleźć siebie" jest bezpłatny. Szczegółowe informacje udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, ul. Fabryczna 6, gdzie dostępne są również do uzupełnienia formularze rekrutacyjne. Nabór uczestników, które będą przyjmowane od 1 lutego 2010 roku do dnia 15 marca 2010 roku.

Informacja

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku informuje, że w miesiącach lipiec 2009 - styczeń 2010 prowadzi projekt "Odnaleźć siebie", który jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
     Projekt, na ogólną kwotę 116.989,24 zł, w tym dofinansowanie unijne na kwotę 99.440,85 zł, dofinansowanie z budżetu państwa - 5.248,41zł oraz wkład własny -12.299,98 zł skierowany jest do osób mieszkających na terenie Gminy Gródek, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują a są w wieku aktywności zawodowej (w szczególności długotrwale bezrobotnych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych). Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności i umiejętności zawodowych bezrobotnych, co zwiększy ich szanse na zatrudnienie.
     W wyniku realizacji zadań projektu przeszkolenie uzyskało 22 osoby w trzech zawodach. Dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej udział w projekcie "Odnaleźć siebie" był bezpłatny dla uczestników.
     W projekcie zrealizowano spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym oraz szkolenia w zakresie:
- opiekunka środowiskowa dla 10 osób,
- umiejętności sprzedawcy dla 4 osoby,
- glazurnik - posadzkarz - malarz dla 8 osób,
- szkolenie BHP dla 14 osób,
- asertywność i stres dla 8 osób.
     Wykonawcę do przeprowadzenia szkoleń uczestnikom kursów, wyłoniono przez wybór najkorzystniejszej oferty spośród czterech złożonych. Wykonawcą został Ośrodek Szkoleniowy "Ekspert" z Białegostoku.
     W trakcie kursu zrealizowano 110 godzin szkoleń dla opiekunek środowiskowych, 150 - dla glazurników. Ponadto odbyły się 20-godzinne warsztaty psychologiczne i poradnictwa zawodowego oraz 44 godzin rozmów indywidualnych, a każda z osób szkolonych w zawodzie opiekunka środowiskowa odbyła 18-godzinną praktykę w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ulicy Świerkowej, oraz 12 godzin praktyki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku. Glazurnikom zorganizowano po 50 godzin zajęć praktycznych w Ochotniczym Hufcu Pracy w Wasilkowie.
     Wszyscy kursanci zaliczyli pozytywnie szkolenie i otrzymali certyfikaty uprawniające do wykonywania wskazanych zawodów. Uzyskali zaświadczenia o przeszkoleniu BHP. Osoby szkolone w kierunku zawodu sprzedawca uzyskały wpisy do książeczek zdrowia, wymagane przy zatrudnieniu w sklepach spożywczych.
     W trakcie trwania projektu uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne w poszukiwaniu pracy. Rozwinęli umiejętności interpersonalne i społeczne. Pracowali nad zmianą swoich postaw, rozwojem aktywności, zwiększeniem motywacji do samodzielnych działań, mających na celu poprawę ich sytuacji życiowej i zawodowej.
     Projekt "Odnaleźć siebie" wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju Gminy Gródek na lata 2002-2015, w której zakłada się zmniejszenie bezrobocia i patologii społecznej poprzez m.in. szkolenia i przekwalifikowania osób bez pracy zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy.
     W celu prawidłowej realizacji projektu GOPS w Gródku zakupił zestaw komputerowy z oprogramowaniem i drukarką laserową, urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne, bindownicę, tablicę prezentacyjną, aparat fotograficzny i biurko.
     W trakcie trwania szkoleń prowadzona była aktywna praca socjalna z zakwalifikowanymi do projektu osobami. Pracownice socjalne z każdą z tych osób zawarły kontrakt socjalny, który trwał przez cały okres szkolenia.

     Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które pomogły w realizacji projektu, a w szczególności:
Panu Wójtowi - Wiesławowi Kulesza
- Pani Dyrektor Ośrodka szkoleniowego Ekspert - Danucie Wierzbickiej
- Pani Dyrektor Ochotniczego Hufca Pracy w Wasilkowie - Krystynie Antonowicz
- Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku - Barbarze Wacławskiej
- Pani Koordynator projektu - Agnieszce Ewie Falko
- Pani Skarbnik - Renacie Wysokiej
- Pani Księgowej - Alinie Lech-Supronik
- Pracownikom socjalnym GOPS
Dziękuję też za współpracę wszystkim uczestnikom projektu.

Krystyna Sawicka
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gródku

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku informuje,
że dzięki finansowemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizuje projekt

"Odnaleźć siebie"

     We wrześniu 2009r. w ramach projektu " Odnaleźć siebie" mającego na celu zwiększenie aktywności i umiejętności zawodowych 22 osób zamieszkujących Gminę Gródek rozpoczęto szkolenia zawodowe: "glazurnik - posadzkarz- malarz" oraz "opiekunka środowiskowa". Przeprowadzono również rozmowy indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem. Uczestnicy projektu przeszli wymagane badania lekarskie potwierdzające ich zdolność do pracy w wybranych zawodach.
     W ramach projektu zakupiono zestaw komputerowy, drukarkę kolorową, urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne, bindownicę, aparat cyfrowy fotograficzny, biurko, tablicę prezentacyjną niezbędne do prowadzenia zajęć i dokumentacji Projektu.
     Pragniemy serdecznie podziękować Panu Wiesławowi Kuleszy- Wójtowi Gminy Gródek oraz Panu Cezaremu Stanisławowi Wojtkowskiemu - Inspektorowi do spraw ochrony przeciw pożarowej i zarządzania kryzysowego za udostępnienie sali w budynku Straży Pożarnej w Gródku na działania projektowe.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gródku
Krystyna Sawicka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku zaprasza do udziału w projekcie "Odnaleźć siebie"

     Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie Gminy Gródek, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotnych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.
Termin: do 17 lipca 2009 roku.

Pełny tekst zaproszenia w załączniku:
Zaproszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku informuje

Komunikat
w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku informuje, że od dnia 1 listopada 2009r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
    Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia.
    Powyższy warunek nie dotyczy:
1. opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka,
2. osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009r.

"SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE"

"SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE"
OGÓLNOPOLSKA SPOŁECZNA KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA

     Nasza gmina, jako jeden z blisko 1400 samorządów, przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej "Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne". Uroczysta inauguracja odbyła się 7 kwietnia 2009 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.
     Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedsięwzięciu patronuje, m.in. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
     Kampania adresowana jest do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych - także do tych, którym wydaje się, że pije niewiele. Jej celem jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu. Z badań przeprowadzonych przez PARPA wynika, że populacja osób pijących ryzykownie i szkodliwie kształtuje się w Polsce na poziomie ok. 4 mln i jest tym samym ponad cztery razy większa niż populacja osób uzależnionych od alkoholu (szacowana na ok. 863 tys.). Z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że alkohol jest trzecim czynnikiem ryzyka powodującym choroby i zgony ludzi na świecie (po nadciśnieniu tętniczym i nikotynie), a region europejski jest największym producentem i konsumentem napojów alkoholowych. Ponad 60 typów różnego rodzaju chorób ma związek z alkoholem. Badania CBOS z 2008 r. pokazują, że w społeczeństwie funkcjonuje stereotyp dotyczący piwa jako najmniej szkodliwego napoju alkoholowego. Tymczasem wypijając szklankę piwa (250 ml), lampkę wina (100 ml) lub kieliszek wódki (30 ml) wprowadzamy do organizmu taką samą ilość alkoholu etylowego. Celem kampanii nie jest nakłanianie do całkowitej abstynencji (choć ta w przypadku niektórych osób, np. młodzieży i kobiet w ciąży czy kierowców jest konieczna), ale pokazanie, kiedy picie staje się ryzykowne i jakie są granice tego ryzyka.
Na potrzeby kampanii przygotowano: spoty telewizyjne i radiowe, plakaty, ulotki edukacyjne, książki i broszury. Materiały edukacyjne w naszej gminie trafiły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Zdrowia w Gródku.
     W ramach kampanii specjalny przekaz profilaktyczny zostanie skierowany do młodzieży. Z myślą o tej grupie docelowej powstała strona internetowa www.niebotak.pl, która pokazuje, że najbardziej bezpieczne dla osoby niepełnoletniej jest zachowanie abstynencji. Szkoły otrzymały materiały edukacyjne pod hasłem "Nie, bo tak", adresowane do młodych ludzi.
     W szkołach zostaną przeprowadzone wywiadówki dla rodziców oraz zajęcia profilaktyczne. Koordynatorami kampanii w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy są: Pani Wiesława Gryko - Pedagog ze Szkoły Podstawowej w Gródku i Pani Lila Szerenos - Pedagog z Publicznego Gimnazjum w Gródku.
     Więcej informacji na temat kampanii uzyskacie Państwo kontaktując się z Ambasadorem Kampanii mianowanym przez PARPA - Sekretarzem Gminy Lilią Waraksa.

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ODWIEDZENIA STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU

www.wyhamujwpore.pl